Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6933

[error in script] (2020) بررسی تعیین جو آموزشی دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درسال 1398 دربخش اورژانس بیمارستان های آموزشی شهید محمدی وکودکان بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
fathinezhad.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (310kB)

Abstract

هدف این مطالعه بررسی تعیین جو آموزشی دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درسال 1398 دربخش اورژانس بیمارستان های آموزشی شهید محمدی وکودکان بندرعباس بوده است. روش: روش تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه جمع آوري اطلاعات، توصيفي از نوع توصیفی مقطعی می باشد. جامعه آماري هدف ما، كارورزان و کارآموزان، 80 نفر بوده که بصورت دردسترس انتخاب شده است. در این مطالعه، از نسخه فارسی روایی و پایایی پرسشنامه DREEM، که اولين بار ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮزان راف و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در سال 1997 از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دﻟﻔﻲ در داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺪي اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران نیز تایید شده است، استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري توصيفي مانند فراواني، درصد، نمودار ميانگين و انحراف معيار استفاده شده است. نتایج: نتایج بدست آمده از مطالعه ما امتیاز کلی محیط آموزشی را در گروه کارآموزان برابر 19±141 در کارورزان برابر 17 ± 138 بود. همچنین در این مطالعه دیدگاه یادگیرندگان نسبت به مدرسین بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهیدمجمدی وکودکان بندر عباس نگرش کارورزان 31/2 وکارآموزان 31/5 داده شده که براساس تفسیر امتیازات نشان دهنده حرکت اساتید در جهت درست می باشد. به نظر می رسد نتایج بدست آمده در این حوزه نتایج کاملا قابل قبولی است. دیدگاه یادگیرندگان نسبت به فضای حاکم بر محیط آموزشی کارورزان با اختصاص نمره 35/5 به معنای اتمسفر مثبت و کارآموزان هم با اختصاص نمره 37/36 به معنای این است که در مجموع، احساس خوب نحوزه کارورزان نمره 17/28 و کارآموزان نمره 17/24 بود که هر دو در بازه 21-15 بوده که بمعنای اینست که دیدگاه دانشجو نسبت به شرایط اجتماعی خود خیلی بد نیست. دیدگاه نسبت به توانایی علمی خود کارورزان 20/7 و امتیاز کارآموزان 21/7 بوده است که نتایج بدست آمده نشان دهنده "احساس وضعیت متمایل به مثبت" است. دیدگاه نسبت به یادگیری خود کارآموزان امتیاز 34 و کارورزان امتیاز 33/8 را در این حوزه داده اند که در بازه 36-25 است و به مفهوم "نگرش، کمی مثبت تراست" هر دو گروه میباشد. بحث: در تفسیر امتیاز بر اساس راهنمای دریم نکات مثبت جو آموزشی نسبت به نکات منفی بیشتر برآورد شده و لازم است تصمیم گیرندگان ضمن قدردانی از سیستم آموزشی در این خصوص، تلاش بیشتری در بهبود وضعیت موجود به ویژه در حیطه "احساس مثبت به توانایی علمی خود" داشته باشند.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: دانشجویان پزشکی- اورژانس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
بوشهری, الهامUNSPECIFIED
Subjects: WBPractice of Medicine > WB 141-293Diagnosis
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6933

Actions (login required)

View Item View Item