Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6772

[error in script] (2020) بررسی رابطه الگوی خواب وصفات شخصیت دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
zainli zangonabad.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (296kB)

Abstract

دانشجویان قشر عمده جمعیت تاثیر گذار بر آینده جامعه را تشکیل می دهند. بنابراین، شناخت صحیح این قشر از جامعه و تلاش برای تأمین شرایطی که رشد سالم معنوی، عاطفی و شناختی آنان را فراهم می کند حائز اهمیت است. به دلیل اهمیت این موضوع در این تحقیق سعی شده است که الگو و کیفیت خواب جهت رشد سریع فکری و آرامش روانی و صفات شخصیتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال تحصیلی 1398-1397 بررسی شود. مواد و روش‏ها: در این پژوهش، جامعه آماری کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می‏باشد که بر اساس فرمول کوکران 105 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. و ابزارهای تحقیق شامل منابع کتابخانه و دو پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ با ضریب روایی 86/0 و پایایی 89/0، پرسشنامه صفات پنجگانه شخصیتی NEO با ضریب روایی و پایایی 83/0 و 75/0 بر روی آن‏ها اجرا گردید. جهت تعیین ارتباط الگوی خواب و صفات پنجگانه شخصیتی دانشجویان، داده‏های حاصل از پرسشنامه‏ها از طریق نرم افزار آماری SPSS 22 و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که مقدار P-Value در تمامی مولفه‏های صفات پنجگانه شخصیتی، بجز مولفه روان نژندی (048/0 = P-value) همواره بزرگتر از 05/0 بود و می‏توان گفت که بین کیفیت ذهنی خواب با اطمینان 95 درصد در سطح معناداری 05/0 با متغیر روان نژندی رابطه مثبت (158/0 = R) و معناداری وجود دارد. اما بین کیفیت ذهنی خواب و سایر مولفه‏های صفات پنجگانه شخصیتی افراد رابطه‏ای مشاهده نگردید. همچنین کارایی خواب با اطمینان 95 درصد در سطح معناداری 05/0، رابطه مثبت و معناداری را با متغیر با وجدان بودن نشان داد. همچنین سایر زیر مقیاس‏های الگوی خواب از قبیل تاخیر در به خواب رفتن، طول مدت خواب، اختلالات خواب و ... رابطه معناداری را به مولفه‏های شخصیتی نشان ندادند.نتیجه گیری: در بین نمرات تمامی مولفه‏های صفات پنجگانه شخصیتی و الگوی خواب، بین نمره کیفیت خواب و مولفه‏ی روان نژندی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت اما الگوی خواب با سایر مولفه‏های صفات شخصیتی رابطه معناداری را از خود نشان ندادند.کلمات کلیدی: الگوی خواب، صفات پنجگانه شخصیتی، دانشجویان پزشکی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: الگوی خواب، صفات پنجگانه شخصیتی، دانشجویان پزشکی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مسعودی فر, علیUNSPECIFIED
Subjects: WM Psychiatry > WM 475-611 Other Disorders
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6772

Actions (login required)

View Item View Item