Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6757

[error in script] (2020) بررسی اثر لیدوکائین برروی سرفه ی ناشی از فنتانیل در کودکان تحت اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس درسال 98-1397فاِِِِیزه برجعلی زاده مردابسری. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
borjalizade mordabsari.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (308kB)

Abstract

فنتانیل بطور رایج در القای بیهوشی در اطفال استفاده می شود. عارضه ی سرفه ی ناشی از فنتانیل اغلب گذرا، خود محدود شونده و خفیف می باشند اما در برخی از بیماران از جمله افراد باavm (arterio venus malformation) ، انوریسم عروق مغزی، آسیب نافذ چشم یا دایسکشن ائورت، نوموتوراکس و افزایش فشار داخل شکم میتواند خطرناک می باشد و باید با احتیاط استفاده شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر لیدوکائین برروی مهار سرفه ی ناشی از فنتانیل در کودکان تحت اعمال جراحی الکتیو بود. مواد و روش: این مطالعه بصورت کارازمایی بالینی آینده نگر بر روی 120 کودک 10-4 سال با ASAІ,П که جهت اعمال جراحی الکتیو مراجعه کرده بودند انجام شد. بیماران بصورت تصادفی به یکی از سه گروه 40 نفره تقسیم گردیدند، بیماران گروه اول 2 mg/kg و بیماران گروه دوم mg/kg1 لیدوکائین و بیماران گروه سوم حجم معادل از نرمال سالین 9/0درصد را طی 5 ثانیه و در زمان 90 ثانیه قبل از تزریق دوز بولوس 2 μg/kg فنتانیل دریافت کردند. دوز بولوس فنتانیل طی مدت زمان 5ثانیه تزریق شد، سپس در فاصله زمانی دو دقیقه پس از تزریق فنتانیل بروز و شدت سرفه بر اساس تعداد دفعات سرفه ثبت گردید. اطلاعات بدست امده پس از ورود به 25 SPSS و انجام تست های اماری انالیز شدند و p<0/05 معنی دار تلقی شد. نتایج: بیماران 3گروه، از نظر جنس، قد، وزن، سن و ASA Class تقریبا یکسان بودند. پارامترهای همودینامیک در بین گروه ها اختلاف معناداری را نشان نداد. میزان بروز سرفه در 3 گروه به ترتیب 20%،5/32%،5/52% بود که اختلاف اماری معناداری بین گروه اول و سوم وجودداشت (P=0.002)شدت سرفه در بین سه گروه تفاوت معناداری نداشت (P=0.381) بحث و نتیجه گیری: مطالعه ی ما نشان دادلیدوکائین وریدی بطور چشمگیری می تواندبروز سرفه ی ناشی از فنتانیل را در کودکان کاهش دهد. در نتیجه براساس این نتایج ما استفاده از لیدوکائین با دوز 2 mg/kg را جهت کاهش این عارضه توصیه می کنیم.واژه های کلیدی: لیدوکائین، سرفه ناشی ازفنتانیل، کودکان، بیهوشی عمومی توصیفگر : لیدوکائین

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: لیدوکائین سرفه ناشی ازفنتانیل کودکان بیهوشی عمومی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
جری نشین, هاشمUNSPECIFIED
فکرت, فریدونUNSPECIFIED
Subjects: WS Pediatrics > WS 360-368 Pediatric Specialties
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6757

Actions (login required)

View Item View Item