Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6644

[error in script] (2019) بررسی ارتباط بین شیوه زندگی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس در سال 1398-1397. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
abdolahi.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (295kB)

Abstract

امروزه اینترنت جایگاه بسیار مهمی در زندگی افراد به ویژه جوانان پیدا کرده است، چرا که در یک مدت زمان کوتاه، انبوهی از اطلاعات به منظور کار، سرگرمی، درس و فعالیت های اجتماعی در اختیارشان قرار می گیرد و استفاده ی طولانی مدت از اینترنت میتواند سبب اعتیاد به آن شود که این مسئله میتواند بر روی سبک زندگی افراد از جمله تغذیه، فعالیت بدنی، میزان خواب و به تبع آن سلامت فردی از نظر روحی و جسمی تاثیرگذار باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سبک زندگی در دانشجویان دانشکدهی پزشکی بندرعباس انجام شد. مواد و روش:مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است که در سال 1398 انجام شده است.جامعهی آماری این تحقیق از بین 105 نفر از دانشجویان رشتهی پزشکی مشغول به تحصیل در سال 1398-1397 انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و سبک زندگی سالم LSQ استفاده شد. از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری غیر پارامتریک شامل کا اسکوئر و اسپیرمن جهت ارزیابی داده ها استفاده شد. نتایج: میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در افراد مورد مطالعه برابر با 41/83 و میانگین نمره سبک زندگی سالم برابر با 139/6 بود که می توان نتیجه گرفت که عمده دانشجویان مورد مطالعه، سبک زندگی سالم قوی و در دسته عدم اعتیاد به اینترنت قرار داشتند. در این مطالعه اعتیاد به اینترنت با سبک زندگی سالم با توجه به (0/397=P Value)، ارتباط معناداری با هم نداشتند؛ همچنین اعتیاد به اینترنت با هیچ کدام از متغیر ها از جمله جنس (0/909=P value )، وضعیت تاهل (679/0=P value )، محل زندگی ( 0/502=P value) و استفاده ی غالب از ایننرنت (0/218=P value)، ارتباط معناداری نداشت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، به طور کلی اینترنت بر سبک زندگی دانشجویان تاثیرگذار نمی باشد. این عدم ارتباط معنادار، می تواند ناشی از زمان محدود دانشجویان علوم پزشکی به اینترنت به علت درگیری های درسی و افزایش سطح آگاهی در جامعه در جهت مراقبت های سلامت باشد؛ لذا با توجه به افزایش روز افزون استفاده از اینترنت در کاربران ایرانی، نیاز به مطالعات بیشتر در زمینه ی تاثیر اینترنت بر سبک زندگی احساس میشو

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: اینترنت ، سبک زندگی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نمازی, شعلهUNSPECIFIED
Subjects: WM Psychiatry > WM 475-611 Other Disorders
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Paramedical > Department of Health Information Technology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6644

Actions (login required)

View Item View Item