Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6516

[error in script] (2019) ارزیابی فاکتورهای خطر و عوامل مرتبط با باکتریمی در کودکان سه تا سی و شش ماهه با تب بدون کانون مشخص مراجعه کننده به مطب متخصصین عفونی بیماری های کودکان شهر بندرعباس در سال 1396-1397. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
bakhshei.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (378kB)

Abstract

زمینه و هدف: ارزیابی کودکان مبتلا به تب، زمینه ای برای پژوهش ها و بحث های جدید برای چندین دهه بوده است. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی فاکتورهای خطر و عوامل مرتبط با باکتریمی در کودکان سه تا سی و شش ماهه با تب بدون کانون مشخص مراجعه کننده به مطب های متخصصین عفونی اطفال شهر بندرعباس در سال 96-97 انجام شد.مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است. تعداد 150 کودکان سه تا سی و شش ماهه با تب بدون کانون مشخص جهت انجام کشت خون با روش BACTEC و کشت ادرار، آنالیز ادراری و CBC and Diff به آزمایشگاه مرجع همکار در مطالعه ارجاع شدند. اطلاعات دموگرافیک و سوابق پزشکی به روش مصاحبه و یا با استفاده از اطلاعات درج شده در پرونده سرپایی بیمار در مطب تکمیل شد. هم چنین اطلاعات آزمایشگاهی مرتبط با هر بیمار براساس آزمایشات انجام شده در فرم ها ثبت شد. نتایج: میانگین سنی 93/8 ± 90/15 ماه بود فراوانی جنسیت مذکر 3/55 درصد و مونث 7/44 درصد بود. تعداد 9 شیرخوار در مهد نگهداری می شدند و تعداد 10 مورد سابقه مصرف آنتی بیوتیک داشتند. میانگین تعداد گلبول های سفید خون (WBC) 99/4728 ± 60/10360 گزارش شده بود. میانگین PMN 52/19 ± 86/42 درصد و میانگین لنفوسیت ها 70/19 ± 41/44 درصد بود. میانگین ESR 15/18 ± 80/24 بود.7/40 درصد از بیماران CRP مثبت داشتند. کشت خون در 4 بیمار (7/2 درصد) مثبت گزارش شد، که یک مورد پنوموکوک، یک مورد شیگلا فلکسنری، یک مورد استافیلوکوک همولیتیکوس و یک مورد آسینتوباکتر گزارش شد. در رابطه با آنالیز ادراری در 6 بیمار (4 درصد) لکوسیتوری گزارش شد، کشت ادراری تنها در یک بیمار (7/0 درصد ) مثبت گزارش شد، که جرم مربوطه Ecoli بود. جنسیت با مثبت شدن کشت خون ارتباط آماری معنی داری داشت، به طوری که در هر 4 موردی که کشت خون مثبت بود جنسیت بیماران مونث بود (038/0=P)، همچنین مثبت بودن CRP با مثبت شدن کشت خون ارتباط آماری معنی داری داشت، به طوری که در هر 4 موردی که کشت خون مثبت بود CRP مثبت بود (026/0=P)، لکوسیتوز، حساسیت 25 درصد و اختصاصیت 45/79 درصد، CRP مثبت، حساسیت 100 درصد و اختصاصیت 95/60 درصد و لکوسیتوری حساسیت 20 درصد و اختصاصیت 57/96 درصد داشت. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر میزان مثبت شدن کشت خون در کودکان 3 تا 36 ماه مبتلا به تب بدون کانون مشخص 7/2 درصد و میزان مثبت شدن کشت ادراری 7/0 درصد گزارش شد، ارتباط آماری معنی داری بین جنسیت و مثبت بودن CRP با مثبت شدن کشت خون یافت شد، CRP مثبت حساسیت 100 درصد داشت.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: تب - کودکان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رحمتی, محمدباقرUNSPECIFIED
Subjects: WS Pediatrics > WS 405-460 By Age Groups
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6516

Actions (login required)

View Item View Item