Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6175

[error in script] (2019) بررسی ارتباط پلی مورفیسم 584C/T آنزیم اندوتلیال لیپاز با سطح سرمی HDL-C، ApoAI و شدت انسداد عروق کرونر قلب. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
afshoon.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (338kB)

Abstract

ن اندوتلیال لیپاز (Endothelial Lipase: EL)یکی از ژن‌های مهم دخیل در متابولیسم (HDL-C: High Density Lipoprotein-Cholesterol) محسوب می‌شود که ممکن است در پاتوژنز بیماری عروق کرونر (Coronary Artery Disease: CAD) نیز نقش داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم 584C/T ژن آنزیم EL با شدت CAD، سطح سرمی HDL-C ، (ApolipoproteinAI) ApoAI و ApoB (ApolipoproteinB) می‌باشد.مواد و روش‌ها:تعداد افراد شرکت‌کننده در این مطالعه 248 نفر می‌باشد که بر اساس نتایج آنژیوگرافی در دو گروه non-CAD (89 نفر، بدون هیچ‌گونه گرفتگی عروق کرونر) و CAD (159 نفر، حداقل 50% گرفتگی دریکی از عروق اصلی کرونر) قرار گرفتند. بیماران بر اساس تعداد رگ گرفته و Gensini Score نیز گروه‌بندی شدند. تمامی افرادی که بیماری‌های متابولیکی مانند دیابت داشتند از مطالعه خارج شدند. نمونه خون قبل از انجام آنژیوگرافی از بیماران گرفته شد و DNA ژنومی استخراج شد. پلی مورفیسم 584C/T ژن آنزیم EL با تکنیک PCR-RFLP ارزیابی شد. سطوح سرمی ApoAI و ApoB با استفاده از روش ایمنوتوربیدومتری سنجش شد. از نرم‌افزار SPSS version 16 جهت آنالیز داده ها استفاده شد. نتایج:در گروه non-CAD (گروه کنترل) فراوانی CC و CT، TTبه ترتیب 52.9% و 47.1%بوده و در گروه CAD نیز به ترتیب59.6% و 40.4% بود. از نظر آماری بین ژنوتیپ های پلی مورفیسم 584C/T در دو گروه non-CAD و CAD تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. فراوانی الل T در دو گروه CAD و non-CAD به ترتیب21.5% و 25.9% است که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشت. همچنین بین پلی مورفیسم 584C/T و شدت بیماری (بر اساس طبقه‌بندی Gensini Score و یا تعداد رگ گرفته) نیز ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. سطح سرمی ApoAI در گروه کنترل به طور معناداری بالاتر از گروه بیماران بود. علاوه براین، افراد با ژنوتیپ TT و CT دارای سطوح سرمی بالاتری نسبت به افراد با ژنوتیپ CC بودند. نتیجه‌گیری:یافته‌ها نشان داد که بین پلی مورفیسم 584C/T ژن اندوتلیال لیپاز و شانس ابتلا به CAD ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. بااین‌حال افراد با ژنوتیپ TT و CT در مقایسه با ژنوتیپ CC دارای سطوح سرمی ApoAI بیشتری بودند که این امر نشان دهنده آن است که ژنوتیپ های TT و CT احتمالاً از طریق افزایش سطح ApoAI نقش

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: بیماری عروق کرونر اندوتلیال لیپاز پلی مورفیسم 584C/T آنزیم اندوتلیال لیپاز آپولیپوپروتئین AI
Supervisor:
Supervisor NameEmail
داوودیان, ناهیدUNSPECIFIED
امامی, محمد امینUNSPECIFIED
منتصری, مریمUNSPECIFIED
Subjects: Cardiovascular System > WG 120-180 Cardiovascular Diseases, Diagnosis, and Therapeutics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Biochemistry
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6175

Actions (login required)

View Item View Item