Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6071

[error in script] (2018) مقایسه اثر میزوپرستول واژینال و سونداژ سرویکس در آماده سازی سرویکس در زنان پرایمی گراوید post date مراجعه کننده به بیمارستان زنان و زایمان بندرعباس در سال 1396 – 1395. پایان نامه مقطع PhD.

[img]
Preview
Image
pakbaz.jpg

Download (318kB) | Preview

Abstract

حاملگی post date یکی از مواردی است که نیاز به القاء دارد و باید سرویکس آماده باشد. هدف : مقایسه اثر سونداژ سرویکس و میزوپروستول واژینال جهت تسهیل زایمان طبیعی روش کار : این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که در سال 1396-1395 در بیمارستان زنان و زایمان شهر بندرعباس انجام شد . در این مطالعه، به صورت تصادفی 120 زن پرایمی گراوید در گروه سنی 35-18 ساله post date که دارای خون ریزی واژینال - ضربان غیر طبیعی قلب جنین – بیماری طبیعی که نیاز به ختم فصل بارداری داشته باشند، حساسیت به میزوپروستول – اسکار رحمی نبودند انتخاب شدند و به صورت کاملا تصادفی به دو گروه 60 نفره تقسیم شدند. در یک گروه از سونداژسرویکس استفاده شد در گروه دیگر میزپروستول واژینال25 میکروگرم . بعد از نظر پیشرفت زایمان، نیاز به اکسی توسین ،آپگار نوزاد ، زمان زایمان - میزان سزارین – زایمان طبیعی – نیاز به NICU – آغشته شدن مایع آمینوتیک به مکونیوم بررسی شدند . داده ها با استفاده از نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند – از تست های کای اسکور و T student استفاده شد. سطح معنی دار p کمتر و مساوی 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج :استفاده از میزوپروستول نسبت به فولی کتتر باعث تا کی سیستول و دکولمان بیشتر می شود. میزان سزارین – زایمان طبیعی – ایجاد مکونیوم و نیاز به بستری در NICU در دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند. زمان زایمان طبیعی به صورت معنی داری در گروه میزوپروستول کوتاهتر از فولی کتتر بود. نیاز به اکسی توسین به طور معنی داری در گروه میزوپروستول کمتر بود. واژه های کلیدی : حاملگی post date: زایمان پس از پایان هفته 41 بارداری ( شروع روز 295 ). از اولین روز آخرین قائدگی پرایمی گراوید زنی که باردار است و این بارداری ، اولین بارداری او است. سونداژ سرویکس: روش مکانیکی آماده سازی سرویکس که شامل جایگذاری کتتر فولی شماره 18 ترانس سرویکال است با بالونی که قابلیت اتساع دارد. میزوپروستول: آنالوگ صناعی پروستاگلندین E1 است که قرص 100 یا 200 میکروگرم دارد. و به صورت خوراکی و واژینال مصرف می شود.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: حاملگی post date سونداژ سرویکس میزوپروستول
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عبدی, نازنینUNSPECIFIED
Subjects: WP Gynecology and Obstetrics > WP 650-660 Therapy
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6071

Actions (login required)

View Item View Item