Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6042

[error in script] (2018) : ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن در استان هرمزگان در سال ۹7-۹6. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
parsanasab.png
Restricted to Repository staff only

Download (135kB)

Abstract

سابقه و هدف : سرطان های ناحیه سر و گردن از سرطان های شایع در جهان هستند که تعداد مبتلایان به آن در حال افزایش است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن در استان هرمزگان بوده است.مواد و روش ها :این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 65 نفر از بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن با استفاده پرسشنامه UW-QOL4 انجام شد و نمره کل آن 20 می باشد. کیفیت زندگی بیماران در سه مرحله قبل، حین و بعد درمان بررسی شد. نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس تکرار شونده در نرم افزار SPSS ویرایش 16 در سطح معنی داری کمتر از۰/۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها : جمعیت حاضر در این مطالعه شامل 53 نفر مرد(76.8%) و 16 نفر زن(۲۳/۲%) با میانگین سنی59.1 13.31 ±بود. دامنه سنی افراد مورد مطالعه 32 تا 88 سال بوده و بیشترین نواحی درگیر حنجره (39.1%) و سپس نازوفارنکس (۳۱/۹%) بود. میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت بیماران در قبل، حین و بعد از درمان به ترتیب برابر ،11.54±2.26، 13.88±2.37 و 14.78±2/06 بوده است. نتایج ازمون انالیز واریانس تکرار شونده، این تغییرات را از نظر اماری معنی دار نشان داده است P<0/001) ). نتیجه گیری : نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی بیماران در هر مرحله نسبت به مرحله قبل بهتر شده است. واژگان کلیدی: کیفیت زندگی ، سرطان سر و گردن ، سرطان دهان ، پرسشنامه UW-QOL4

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کیفیت زندگی : سرطان سر و گردن : سرطان دهان : پرسشنامه UW-QOL4
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ریانی, آرزوUNSPECIFIED
زمان زاده, مریمUNSPECIFIED
Subjects: WU Dentistry. Oral Surgery > WU 140-166 Diseases. Injuries. Technology. Therapeutics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral and Maxillofacial Pathology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6042

Actions (login required)

View Item View Item