Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6031

[error in script] (2018) بررسی ارتباط سطح هورمون شبه رشد انسولین ( IGF1 ) با شدت درگیری کبد در بیماران مبتلا به سیروز کبدی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396. پایان نامه مقطع PhD.

[img]
Preview
Image
Capture1751.JPG

Download (116kB) | Preview

Abstract

زمینه و هدف: در سیروز به علت کاهش گیرنده های هورمون رشد در هپاتوسیت ها و کاهش توانایی سنتز توسط هپاتوسیت ها سطح IGF-1 در سرم کاهش می یابد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سطح هورمون شبه رشد انسولین ( IGF-1 ) با شدت درگیری کبد در بیماران مبتلا به سیروز کبدی است.مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی، توصیفی - تحلیلی است که بر روی 101 بیمار مبتلا به سیروز کبدی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس در سال 1396 در محدوده ی سنی 10 تا 85 سال که تشخیص بیماری کبدی و سیروز در آن ها بر اساس بیوپسی یا معیارهای بالینی توسط فوق تخصص گوارش داده شده بود مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا در تمام بیماران آزمایشات TSH، BUN، Cr، T Bili، Alb، CBC، AST، ALT، ALP، PT، INR و IGF-1 چک شد. جهت تمام بیماران سونوگرافی کبد و طحال، بررسی آسیت توسط یک رادیولوژیست و اندوسکوپی برای بررسی واریس مری توسط یک فوق تخصص گوارش انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه21 و با استفاده از تست های آماری توصیفی مانند فراوانی، درصد، صدک ها، میانگین و انحراف معیار و همچنین با کمک آزمون های کروسکال والیس، آزمون تعقیبی و ضریب هم بستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند و P-value کمتر مساوی با 05/0 سطح معنی داری در نظر گرفته شد.نتایج: تعداد 61 بیمار مذکرو 40 مونث بیمار بودند. شایع ترین علت برای ابتلا به سیروز هپاتیت سی 1/36 % گزارش شد. اسپلنومگالی در 97 % و واریس مری در 1/86 %گزارش شد. 8/22 % از بیماران آسیت متوسط و 9/7 % آسیت شدید گزارش کردند، میانگین سن بیماران 27/11 ± 11/52 سال و میانگین مدت زمان بیماری 72/3 ± 24/12 سال بود. میانگین نمره Child 76/1 ± 64/6 ، میانگین نمره MELD 10/3 ± 55/17 و میانگین IGF-1 نیز 05/18 ± 51/93 محاسبه شد. ضریب همبستگی اسپیرمن بین نمره Child و IGF-1 472/0- بود(P-value کمتر از 001/0). بین نمره MELD و IGF-1 367/0- بود(P-value کمتر از 001/0). میانگین IGF-1 در سه کلاس Child با یک دیگر مقایسه شد، بین سه گروه از نظر آماری اختلاف معنی داری یافت شد(P-value کمتر از 001/0).نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که سطح سرمی IGF-1 اندکسی برای تعیین شدت بیماری کبدی در بیماران مبتلا به سیروز خواهد بود و این اندکس با معیارهای شدت بیماری یعنی معیار Child و MELD رابطه ای عکس دارد، یعنی هرچه سطح سرمی IGF-1 پایین تر باشد شدت درگیری بیشتر است.واژگان کلیدی: IGF-1، سیروزکبدی، MELD، ChiLD

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: IGF-1، سیروزکبدی، MELD، Child
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, سید محمدUNSPECIFIED
Subjects: WI Digestive System > WI 700-770 Liver. Biliary Tract
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Clinical Research Development Center of Shahid Mohammadi Hospital
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6031

Actions (login required)

View Item View Item