Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6014

[error in script] (2018) بررسی میزان ترخیص با رضایت شخصی در کودکان بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1396. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
pabarja mahmood.png

Download (144kB) | Preview
[img] Text
پایان نامه دکتر پابرجا.pdf

Download (299kB)

Abstract

ترخیص با رضایت شخصی در واقع حالتی است که بیمار علی رغم توصیه های کادر درمان زودتر از موعد مقرر درمان بیماری، قصد ترک بیمارستان می کند. که این مسئله نشان دهنده ی نارضایتی از ارائه خدمات و وجود مشکلی با اهمیت می باشد. یکی از وظایف مهم بیمارستان ها تامین سلامت بیماران و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به آنها می باشد که منجر به رضایت بیماران از انجام این وظیفه شده باشد. روش: به روش توصيفي با بررسي داده هاي موجود در پرونده كودكان ترخيص شده با رضايت شخصي در سال 1396 از بيمارسـتان کودکان بـه صـورت سـر شـماري انجـام شد. بـراي ايـن مطالعه یک فرم گردآوری داده بر اساس اهداف تحقيق طراحي و متغيرهاي سن، محـل زنـدگي (شـهر، روسـتا)، داشـتن بيمه، نوع بیمه، نسبت فرد رضايت دهنده با بيمار براي ترخيص شخـصي، علت بستري (نام بيمـاري) و اقـدامات درمـاني ( غيـر دارويـي) انجام شده، مـدت اقامـت و علـت ترخيص ثبت خواهد شد. رعايت مسايل اخلاقي از ذكر اسامي بيماران، بخـش و پزشکان خودداري شد و براي مرور پرونده مجوز از دانشگاه محل تـصويب طـرح گرفته شد و داده ها پـس از تجزیه و تحلیل بـه صـورت اطلاعـات انتـشار یافت. نتایج: تعداد کل بیماران 13902 نفر بودند که از این بین 2310 نفر با رضایت شخصی ترخیص شده بودند. میانگین سن افراد مورد مطالعه برابر با 15/1 سال (زیر یک سال تا بالای 10 سال) بود. بیشترین تعداد رضایت شخصی در سن زیر یکسال بود (1625(3/ 70%)). و عمده ترخیص با رضایت شخصی در هفته اول بعد از بستری بود(91/8 %). عمده رضایت شخصی ها شهرنشین بودند (94/5 %). بیشتر افراد دارای بیمه تامین اجتماعی بودند (62/7 %). بیشترین علت بستری Neonatal jaundice, unspecified بود (14/6 %). بیشترین علت رضایت شخصی احساس بهبودی در بیماران توسط همراه بیمار بود(43/5 %). در این مطالعه نسبت فرد رضایت دهنده در بیماران مورد مطالعه عمدتا پدر بیمار بود(94/5 %). نتیجه گیری: . بر اساس این مطالعه حاضر عمده موارد ترخیص با رضایت شخصی به دلیل مسایل مرتبط با خود بیمار بوده است. افزایش آگاهی بیماران از عوارض احتمالی ترخیص پیش از موعد، طرح ریزی برنامه درمانی سرپایی، ارتقاء سطح کیفیت خدمات پزشکی و درمانی می تواند در کاهش موارد رضایت با تمایل شخصی کمک کننده باشد. واژه‌هاي كليدي: ترخیص بیمار، رضایت شخصی، بیمار، بیمارستان

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ترخیص بیمار : رضایت شخصی : بیمار : بیمارستان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ناظمی, عبدالمجیدUNSPECIFIED
مولوی, محمدعلیUNSPECIFIED
Subjects: WS Pediatrics > WS 405-460 By Age Groups
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Clinical Research Development Center of Children Hospital
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6014

Actions (login required)

View Item View Item