Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6011

[error in script] (2018) ﺑﺮرﺳﯽمیزان موفقیت درمانﺳﻨﮓ ﺣﺎﻟﺐ فوقانی ﺑﻪ روش ﺳﻨﮓﺷﮑﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ داﺧﻞﺣﺎﻟﺐ (TUL) دربیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال 1396. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
shabanpoor afsaneh.png

Download (144kB) | Preview

Abstract

: مقدمه و هدف: سنگهای ادراری از بیماری های شایع دستگاه ادراری می باشند. سـنگهای حـالبی کـه خودبـه خـود از مسیر عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، درون اندامی، از طریق پوست، لاپاراسکوپی و جراحی باز قابـل خرد کردن و برداشتن هستند. این مطالعه به منظور بررسی نتایج سنگ شکنی درون اندامی حالب و عوامل موثر بر آن در درمان سـنگهای حالب انجام شده است.روش کار: در این مطالعه مقطعی 140 بيمار مراجعه کننده که شکاياتي پيرامون سنگ هاي ادراري داشته اند و در بررسي هاي روتين اوليه سنگ در حالب فوقاني رويت شده است، بر اساس اندازه ي سنگ مدیریت و براساس معیارهای ورود به مطالعه وارد مطالعه شدند. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ، اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪای در راﺑﻄﻪ با مشخصات بیمار، محل سنگ ،ظاهر سنگ در KUB تهیه و تکمیل گردید و سپس اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل آماری شد.نتایجمیانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 18/20±43/69 سال بود. گرافی 24 ساعت اول پس از عمل در این بیماران انجام شد که در 118 مورد (84/3%) سنگی مشاهده نشد و تنها در 22 مورد (15/7%) سنگ قابل رویت بود. این اختلاف از نظر آماری بشدت معنادار بود (p<0.001) و نشان دهنده موفقیت بالای عمل های جراحی TUL انجام شده در این مرکز درمانی است. آنالیز های آماری انجام شده در این مطالعه نشان داد که مدت زمان بستری بیماران در مواردی که بعد از عمل دچار عارضه شده اند، بطور معناداری بیشتر از افرادی بود که عارضه دار نبودند (126/50 ساعت در مقابل 57/12 ساعت: p=0.003). همچنین مدت زمان عمل جراحی در مواردی که یورتروسکوپی سخت داشتند بطور معناداری بیش از موارد آسان بود (101/62 دقیقه در مقابل 41/11 دقیقه: p=0.005).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که روش سنگ شکنی درون اندامی TUL در خصوص سنگ های حالب فوقانی موفقیت بالایی دارد و با توجه به کم عارضه بودن آن می تواند به عنوان روش ارجح درمانی بکار رود.واژه‌هاي كليدي: سنگ شکنی درون اندامی حالب، سوندهای حالب، سنگ حالب

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سنگ شکنی درون اندامی حالب : سوندهای حالب : سنگ حالب
Supervisor:
Supervisor NameEmail
احدی, بابکUNSPECIFIED
رزمجو, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: WJ Urogenital System > WJ 400-600 Ureter. Bladder. Urethra
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Urology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6011

Actions (login required)

View Item View Item