Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6006

[error in script] (2018) بررسی میزان موفقیت درمان سنگ کلیه رادیواپک به روش خارج سازی سنگ از راه پوست (PCNL) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
sheshbloki.png

Download (150kB) | Preview
[img] Text
Dr Shiva Sheshbolouki.pdf

Download (541kB)

Abstract

: انجام جراحی سنگ های دستگاه ادراری در طی چند دهه گذشته تغییرات وسیعی کرده است. در حال حاظردرمان استاندارد سنگ هایی که بهESWL پاسخ نمی دهند یا دارای اندازه بزرگ و متعدد هستند، استفاده ازPCNL می باشد که در این روش با استفاده از یک Access چند میلیمتری از طریق پوست سنگ ها خرد و خارج می شوند. با این روش علاوه بر کاهش موربیدیتی می توان از نتیجه بهتری برخوردار بود. این مطالعه با هدف تحلیل موارد اعمال جراحی PCNL انجام شده در سال ۱۳۹۶ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انجام شد. روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفیی بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۶ که شکاياتي پيرامون سنگ هاي ادراي داشته و در بررسي هاي روتين اوليه مانند سونوگرافي و KUB و ياCT scan سنگ رويت شد و در نهایت تحت عمل جراحی PCNL قرار گرفته بودند.حجم نمونه برابر با جامعه آماری که برابر ۲۰۰ نفر بودند، روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. داده های طرح با استفاده از بررسی پرونده های بیماران و اطلاعات ثبت شده توسط جراح مربوطه جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود. نهايتاً همه ي اطلاعات با نرم افزار آماري SPSS آناليز و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:در بررسی بر روی ۲۰۰ مورد PCNL، با میانگین سنی شرکت کنندگان ۱/۷۰۳ ± ۴۴/۲۸ سال، ۱۶۰ مورد (۸۰٪) از بیماران ارزیابی شده با موفقیت عمل را پشت سر گذاشتند، در حالی نتیجه جراحی در ۴۰ نفر آن ها (۲۰٪) موفقیت آمیز نبود. آنالیز های آماری نشان داد که میزان عدم موفقیت عمل جراحی در بیماران با محل سنگ ارتباط معنادار داشت، به گونه ای که موفقیت عمل در بیمارانی که چند کالیس آن ها درگیر بود بطور معناداری کمتر از مواردی بود که درگیری تنها به یک کالیس محدود بود (۰/۰۱۱=P). از طرف دیگر، سایز سنگ بیماران نیز ارتباط معنادار معکوسی با درصد موفقیت جراحی داشت و مواردی که سنگ بالای ۲ سانتی متر داشتند، بطور معناداری میزان موفقیت کمتری از سایرین داشتند (۰/۰۳۴=P). همچنین بین متغیر های وجود سنگ در گرافی های ۲۴ ساعت و یک هفته پس از عمل نیز با میزان موفقیت بیماران در ارتباط بود (۰/۰۰۰=P). اما متغیرهای سن، جنس، نیاز به تزریق خون، سابقه قبلی جراحی، سمت درگیر، نوع بیهوشی تاثیری در میزان موفقیت عمل PCNL نداشتند (۰۵/۰<P). نتیجه گیری:نتایج این مطالعه ضمن تایید مطالعات قبلی، میزان بالای پاسخ به درمان و موفقیت آمیز بودن اعمال PCNL را در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس نشان می دهد. واژه‌هاي كليدی: سنگ های ادراری، سنگ شـکنی بـرون اندامـی (ESWL)، سنگ شکنی از طریق پوست (PCNL)، نفروستومی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سنگ های ادراری : سنگ شـکنی بـرون اندامـی (ESWL) : سنگ شکنی از طریق پوست (PCNL) : نفروستومی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
احدی, بابکUNSPECIFIED
رزمجو, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: WJ Urogenital System > WJ 400-600 Ureter. Bladder. Urethra
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Urology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6006

Actions (login required)

View Item View Item