Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5991

[error in script] (2018) بررسی زیرمجموعه های لنفوسیتی به وسیله ی فلوسیتومتری در بیماران بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز بیماری های خاص ابوریحان بندرعباس در سال 1397. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
ghanikoee.jpg

Download (310kB)

Abstract

عنوان پایان نامه: بررسی زیرمجموعه های لنفوسیتی به وسیله ی فلوسیتومتری در بیماران بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز بیماری های خاص ابوریحان بندرعباس در سال 1397 مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی زیر مجموعه های لنفوسیتی در بیماران بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز بیماری های خاص ابوریحان بندرعباس در سال 1397 به وسیله فلوسیتومتری می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. نمونه ی مطالعه شامل 40 نفر بود. در گروه مورد 20 نفر از افراد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور که به طور تصادفی انتخاب شده بودند تحت بررسی قرار گرفتند و نمونه خون آنها جهت دریافت خون در مرکز بیماری های خاص ابوریحان جمع آوری شد. نمونه ی خون 20 نفر از افراد سالم هم به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS 19 شده و توسط آمار توصیفی، آزمون های t مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، آزمون من ویتنی، ضریب همبستگی، MANOVA و رگرسیون چندگانه مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه اختلاف میانگین زیر مجموعه لنفوسیتی CD3 و CD8 و میزان فریتین در دو گروه از نظر آماری معنادار بود (به ترتیب: P<0.001، P=0.003، P<0.001) به طوری که میانگین CD3، CD8 و فریتین هر سه در گروه تالاسمی بالاتر بود. میانگین زیرمجموعه های CD4، CD19 و CD20 در گروه تالاسمی و میانگین CD16 و CD56 در گروه سالم بالاتر بود اما اختلاف بین دو گروه از لحاظ آماری معنادار نبود (P>0.05). فریتین و تمام زیرمجموعه های لنفوسیتی بر اساس سن، میزان فریتین، جنسیت، اسپلنکتومی و تعداد واحد خون دریافتی بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند. اختلاف CD3 بین دو گروه بر اساس سن، میزان فریتین، جنسیت، اسپلنکتومی و تعداد واحد خون دریافتی معنادار بود (به ترتیب P<0.001 برای سه مورد اول، P=0.003 برای اسپلنکتومی و P=0.05 برای تعداد واحد خون دریافتی). اختلاف میانگین CD4 بین دو گروه بر اساس میزان فریتین معنادار بود (P=0.002). اختلاف میانگین CD8 هم مانند CD3 بین دو گروه بر اساس سن، میزان فریتین، جنسیت، اسپلنکتومی و تعداد واحد خون دریافتی معنادار بود (به ترتیب P=0.04، P=0.004، P=0.05، P=0.012 و P=0.013). اختلاف میانگین هیچ کدام از سایر زیر مجموعه های لنفوسیتی بر اساس متغیرهای گفته شده معنادار نبود (P>0.05). نتیجه گیری: در این مطالعه با بررسی متغیرهای موثر بر زیرمجموعه های لنفوسیتی در افراد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در مقایسه با افراد سالم مشخص شد که زیر مجموعه های CD3 و CD8 به طور معناداری در افراد مبتلا به تالاسمی بالاتر است. میزان فریتین هم به طور معناداری در گروه مبتلا به تالاسمی بالاتر بود. همچنین مشخص شد که میانگین زیرمجموعه های لنفوسیتی CD3 و CD8 بر اساس سن، میزان فریتین، جنسیت، اسپلنکتومی و تعداد واحد خون دریافتی اختلاف معناداری بین دو گروه دارد. واژگان کلیدی: لنفوسیت، بتاتالاسمی ماژور، فلوسیتومتری

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: لنفوسیت،بتاتالاسمی ماژور
Supervisor:
Supervisor NameEmail
آتش آب پرور, علیUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
آزاد, محسنUNSPECIFIED
Subjects: QW Microbiology and Immunology > QW 501-949 Immunology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Immunology Department
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5991

Actions (login required)

View Item View Item