Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5986

[error in script] (2018) بررسی رابطه بین اضطراب، افسردگی و استرس )پرسشنامه استاندارد (DASS21 با شاخص های پوسیدگی و پریودنتال در نوجوانان 15 ساله ساکن شهر بندرعباس در سال تحصیلی ۹۶-۹۷. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
masoodi.jpg

Download (276kB) | Preview

Abstract

مقدمه و هدف:افرادی که دچار استرس و افسردگی میگردند،دیگر توجه کمتری به بهداشت دهان خود دارند.و به شرایط پریودنتال دهان خود توجهی نمیکنند که این باعث افزایش شیوع بیماری در این دسته از افراد جامعه میشود.پوسیدگی دندان و پریودنتیت در نوجوانان شایع است.این موضوع در نوجوانان به علت حساسیت آن ها و مستعد بودن نوجوانان به بیماری اعصاب و روان بیشتر خود را نشان می دهد لذا در صدد برآمدیم در این مطالعه به بررسی رابطه بین اضطراب،افسردگی و استرس (پرسشنامه استانداردDASS۲۱)با شاخص های پوسیدگی و پریودنتال در نوجوانان ۱۵ساله ساکن شهربندرعباس در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷بپردازیم. مواد و روش ها:این تحقیق،از دسته مطالعات توصیفی-مقطعی می باشد که جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان ۱۵ساله شهر بندرعباس تشکیل دادند.برای جمع آوری داده های بالینی از دو نفر برای معاینه استفاده شد و برای شاخص های استرس،اضطراب و افسردگی نیز از پرسشنامهDASS۲۱استفاده شد که توسط خود دانش آموزان تکمیل گردید.برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و همچنین تست ها کای دو و آنوا استفاده گردید. یافته ها:مطالعه ۵۲/۸۰/۰دانش آموزان پسر و ۴۷/۲۰/۰دختر بودند.میزان اشتغال در پدران دانش آموزان شرکت کننده۹۱/۳۰/۰بود.همچنین ۳۳/۴۰/۰پدران و ۳۴/۳./.مادران دارای تحصیلا داشگاهی بودند.۳۰/۴./.دانش آموزان اذعان کردند که بیش از ۲ سال از آخرین ملاقات دندانپزشکی آنها گذشته است.بیش از ۶۲/۸./.دانش آموزان شرکت کننده اشاره کردند که بیش از یک بار در روز دندان های خود را مسواک می زنند.نتایج مبین تفاوت معنادار بین سازه های اضطراب و افسردگی با شاخص بهداشت دهانی ساده می باشد.عمده دانش آموزان از لحاظ روانی در گروه متوسط طبقه بندی گردیدند که این تفاوت از لحاظ آماری نیز معنادار بود(P<۰/۰۰۱). نتیجه گیری:بر اساس نتایج این مطالعه مشخص گردید بین سازه های تشکیل دهنده DASS۲۱ و شاخص های مرتبط با سلامت دهان(پریودنتال،پوسیدگی)ارتباط وجود دارد و دانش آموزان با وضعیت روحی و روانی مناسب تر از وضعیت سلامت دهان بهتری برخوردار بودند. کلید واژه:استرس،اضطراب،افسردگی،پوسیدگی،پریودنتال،نوجوانان.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سترس،اضطراب،افسردگی،پوسیدگی،پریودنتال
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عراقی زاده, عبدالمهدیUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
بابازاده, صابرUNSPECIFIED
Subjects: WU Dentistry. Oral Surgery > WU 140-166 Diseases. Injuries. Technology. Therapeutics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Periodontitis
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5986

Actions (login required)

View Item View Item