Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5985

[error in script] (2018) مقایسه دقت ابعادی کست های حاصل از ریختن متعدد قالب ها با مواد قالبگیری الاستومری) پلی سولفاید، پلی اتر، سیلیکون افزایشی، سیلیکون تراکمی(یک مطالعه ی آزمایشگاهی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
ahrari.jpg

Download (347kB)

Persian Abstract

درمان پروتزی یکی از شاخه های مهم دندانپزشکی است که به بازسازی محیط دهان، دندان های از دست رفته و آسیب دیده می پردازد. در بسیاری از درمان های دندانپزشکی، قالبگیری از دهان و دندان امری ضروری است. قالبگیری در علم دندانپزشکی به منظور ایجاد یک مدل از دندان و انساج اطراف آن می باشد. این امر به معنای این است که باید قالب دقیق و تغییر نکرده از دندان تراش خورده و انساج مجاور تهیه شود و سپس با دقت به وسیله ی ماده ی مناسب ریخته شود. به همین دلیل، دقت و ثبات ابعادی از خصوصیات مهم مواد قالبگیری مورد استفاده در پروتز ثابت است زیرا هرگونه تغییر در قالب بیمار می تواند در نهایت منجر به ایجاد دای و رستوریشن غیر دقیق گردد که نارضایتی بیمار را به همراه دارد. از این رو مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه دقت ابعادی کست های حاصل از ریختن متعدد قالب ها با مواد قالبگیری الاستومری( پلی سولفاید، پلی اتر، سیلیکون افزایشی، سیلیکون تراکمی)در سال 97 در دانشکده ی دندانپزشکی بندرعباس انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه ی آزمایشگاهی، تعداد 180 نمونه قالب گیری در دو گروه اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. 160 نمونه برای بررسی تاثیرات زمان و دما بر دقت قالب گیری مواد الاستومری مختلف در یک گروه و 20 عدد باقی مانده برای بررسی میزان دقت ابعادی کست های حاصل از ریختن متعدد قالب ها با مواد قالبگیری الاستومری در گروه دوم قرار گرفتند. سپس ثبات ابعادی مواد مختلف را در زمان های مختلف 1 ساعت، 12 ساعت، 24 ساعت و 72 ساعت پس از قالبگیری اولیه مورد بررسی قرار دادیم. برای قالبگیری از تری های اختصاصی از جنس پلاستیک فشرده که مرحله ی پلیمریزاسیون خود را طی کرده اند استفاده شد. نوع دای نیز از همین جنس بود. طراحی تری و دای توسط پرینتر سه بعدی انجام شد که در آن می توان اندازه مشخص و ثابتی به وجود آورد. به این صورت که دای به حالت مکعب مربع با اندازه ۹/۵۱میلیمتر در همه ی ابعاد بوده و طراحی به گونه ای صورت گرفت که 5 میلی متر فضا بعد از قرار گرفتن دای در تری جهت فضا نگهدار، فراهم شد. در نهایت، نتایج به وسیله نرم افزار SPSS ورژن 21 و ازمون های اماری توصیفی (میانگین- انحراف معیار- درصد و ...) و آزمون کای اسکوئر و t مستقل و من ویتنی و فردمن مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: بررسی و آنالیز قالب های گرفته شده از مواد الاستومری مختلف نشان داد که ثبات ابعادی تمامی مواد تحت تاثیر زمان قرار می گیرد به این صورت که بررسی ثبات ابعادی قالب های گرفته شده توسط این مواد مختلف در 24 ساعت پس از قالبگیری ارتباط معنی داری را نشان داد(P-value=۰/۰۴۷). همچنین دما نیز بر روی این مواد تاثیر گذار است. برای مثال میانگین اختلاف ابعادی قالب های گرفته شده توسط ماده ی پلی اتر در سرما ۰/۱۴- میکرومتر و در دمای اتاق۰/۱۶ میکرومتر بود که این ارتباط طبق آزمون من ویتنی از لحاظ آماری معنی دار بود(P-value=۰/۰۳۱)، یعنی این قالب ها تحت تاثیر دمای محیط قرار می گیرند. مالتیپل پورینگ نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: : نتایج به دست آمده از این مطالعه به این صورت بود که در رابطه با اثر مالتیپل پورینگ و یا ریختن های متعدد، طبق مطالعه ی حاضر قالب های گرفته شده توسط ماده ی پلی اتر و سیلیکون افزایشی light، از ثبات ابعادی مناسبی جهت ریختن های متعدد برخوردار می باشند. در رابطه با تاثیر دما بر دقت قالب های گرفته شده توسط مواد مختلف، پلی اتر و پلی سولفاید به دلیل خاصیت جذب آب و رطوبت، تحت تاثیر دمای محیط قرار می گیرند اما سیلیکون های تراکمی تحت تاثیر دمای محیط اطراف نبوده و از این نظر ثبات ابعادی و دقت بیشتری نسبت به سایر مواد قالبگیری الاستومری دارند همچنین تاثیر گذر زمان بر ثبات ابعادی مواد قالبگیری الاستومری نیز بررسی شد که نتایج نشان داد، پلی اتر و سیلیکون افزایشی light نسبت به سایر مواد از دقت بیشتری برخوردار هستند.کلیدواژه: ثبات ابعادی، مواد قالبگیری الاستومری، مالتیپل پورینگ، دقت ابعادی

Title

ندارد

Abstract

ندارد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ندارد
Persian Keywords: الاستومری
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مهرپور, هانیهUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
سالاری, عیسیUNSPECIFIED
Subjects: WU Dentistry. Oral Surgery > WU 500-530 Prosthodontics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of prosthodontics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5985

Actions (login required)

View Item View Item