Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5978

[error in script] (2018) مقایسه الگوی مصرف مروپنم و سفپیم و دوز تجویزی بر اساس دستورالعمل IDSA و Defined Daily Dose WHO در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
hadad.jpg

Download (366kB) | Preview
[img] Text
پایان نامه حداد.pdf

Download (405kB)

Abstract

هم اكنون مروپنم و سفپیم از آنتی بیوتیک ها با طیف آنتی میکروبیال وسیع هستند که در موارد عفونی شدید و خاص مورد استفاده قرار می گیرند و مصرف تجربی این آنتی بیوتیک ها باعث افزايش روند مقاومت به اين داروهای ارزشمند می شود. برای مقایسه میزان مصرف جهانی انتی بیوتیک DDD اندیکاتور مناسبی. با توجه به مطالعات انجام شده و مصرف قابل توجه این انتی بیوتیک ها در بیمارستان ها و احتمال بروز مقاومت و لزوم مطالعات گسترده جهت مشخص نمودن الگوی مقاومت و مصرف بومی، بر آن شدیم که مطالعه ای گذشته نگر جهت ارزيابي چگونگی تجویز و دز و الگوی مصرفی مروپنم و سفپیم در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس را انجام دهیم. روش کار: طرح تحقیقاتی حاضر به صورت توصیفی گذشته نگر در طی زمان یک ساله در سال 1396 انجام شد . ابتدا با بررسی اطلاعات بیماران بستری در داروخانه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، بیماران تحت درمان با مروپنم و سفپیم درطی یک سال گذشته به صورت سرشماری انتخاب شد. سپس با مراجعه به پرونده این بیماران در مدارک پزشکی بیمارستان، اطلاعات مورد نیاز ازجمله سن ، جنس ، وزن، دوره زمانی درمان، تشخیص پزشک، عوارض دارویی گزارش شده، نتیجه درمان ، نتیجه آنتی بیوگرام و تنظیم دوز در نارسایی کلیه ،تنظیم دوزاژ دارو استخراج شده و چک لیست تکمیل می گردد. سپس این اطلاعات مربوطه توسط متخصص عفونی بر اساس دستورالعمل IDSA و DDD بررسی گردید. تشخیص عفونت و پاسخ آنتی بیوگرام به بستری شدن بیش از سه روز بیمار نیازمند است، بنابراین بیمارانی که کمتراز سه روز بستری شدند از این مطالعه حذف گردیدند. با توجه به بررسی های انجام شده در بیمارستان شهید محمدی پیش بینی شد که در طی یک سال، حداقل 100بیمار دریافت کننده آنتی بیوتیک مروپنم و 100بیمار دریافت کننده سفپیم باشند که درمجموع 200 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. این اطلاعات توسط چک لیست تنظیم شده و تحت آنالیز آمار توصیفی قرار گرفته و از آزمون کای دو جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: دراین مطالعه 200 نفر از بیماران بستری شده دربخش های مختلف بیمارستان شهید محمدی در سال 1396مورد بررسی قرار گرفتند که با درنظر گرفتن بیمارانی که دو آنتی بیوتیک را همزمان دریافت کرده بودند 189 نفر وارد مطالعه شدند. از میان بیماران بررسی شده 58 نفر (7/30 %) زن و 131 نفر (3/69 %) مرد بودند. نمودارهای 1 و 2 توزیع سنی بیماران بستری را که به ترتیب مصرف سفپیم و مروپنم داشته اند را نشان می دهد. در گروهی که مروپنم دریافت کرده بودند 38 نفر بین 16 تا 50 سال و 62 نفر بالای 50 سال بودند. در گروه دریافت کننده سفپیم نیز 43 نفر بین 16 تا 50 سال و 63 نفر بالای 50 سال بودند. از میان بیمارانی که مروپنم دریافت کرده بودند 86 نفر (9/86 %) و بیماران دریافت کننده سفپیم 46 نفر (1/45 %) از آن ها فواصل بین دوزاژ دارویی مناسب بود. همچنین در اکثریت بیماران یعنی 176 نفر از آن ها (1/93 %) دوز دارو بر اساس میزان کلیرنس کلیوی تنظیم شده بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه در مطالعه حاضر در 85 % موارد تجویز مروپنم و در 1/49 % از موارد تجویز سفپیم، بر اساس دستورالعمل DDD و بطور مناسب انجام گرفته بود، برای جلوگیری از مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها دربیمارستان شهید محمدی باید اقداماتی چه در سطح کلان و چه در سطوح پایین تر انجام گیرد. این اقدامات می تواند شامل روش های ساده ای مانند انتشار راهنماهای استاندارد درمانی، برگه های آماده شامل دستور تجویز آنتی بیوتیک ها به همراه دوز صحیح و برگزاری دوره های آموزشی برای پزشکان باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: روپنم : سفپیم : آنتی بیوتیک : دستورالعمل IDSA : دستورالعمل DD
Supervisor:
Supervisor NameEmail
کرمستجی،, افسانهUNSPECIFIED
داوودیان, پریوشUNSPECIFIED
Subjects: WC Communicable Diseases > WC 195-425 Infection. Bacterial Infections
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Surgery
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5978

Actions (login required)

View Item View Item