Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5971

[error in script] (2018) بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده از طریق تلفن همراه بر الگوی مصرف روغن در زنان خانه دار تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
karimi.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (308kB)

Abstract

مقدمه و هدف: تغذیه سالم یکی از پایه های کلیدی برای توسعه جمعیت سالم و مولد است. چربی رژیم غذایی و روغن ها منابع مهمی برای بدن و بخشی از رژیم غذایی سالم هستند و به جذب برخی از ویتامین ها کمک کرده و برای رشد و نمو بافتی ضروری هستند. نوع و مقدار چربی دریافتی اثرات مهمی بر سلامت افراد جامعه دارد. این مطالعه با هدف تأثیر برنامه آموزش بهداشت براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده از طریق تلفن همراه بر الگوی مصرف روغن در زنان خانه دار تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس انجام شد.مواد و روش: مطالعه حاضر، مطالعه مداخله ای (Interventional) از نوع نیمه تجربی بود. نمونه های پژوهش 160 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس بودند که در دو گروه مداخله (80) و کنترل (80) قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشتمل بر سه بخش شامل سؤالات دموگرافیک، الگوی مصرف روغن و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده، بود. این پرسشنامه ها قبل و دو ماه بعد از مداخله آموزشی توسط هر دو گروه مداخله و کنترل تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 19 و EQS نسخه 1/6 و آزمون های آماری تحلیل مسیر، تی تست، تی زوجی، من ویتنی و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد بعد از مداخله آموزشی از طریق تلفن همراه نگرش، کنترل رفتاری درک شده، قصد و رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن در گروه مداخله در مقایسه با قبل از آموزش افزایش معنی داری یافته بود (۰/۰۵>p)، اما در هنجارهای انتزاعی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در حالی که درگروه کنترل در هیچ کدام از این متغیر ها اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (۰/۰۵<P).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که می توان از تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان چارچوبی در طراحی برنامه های آموزشی استفاده کرد و با توجه به موثر بودن آموزش از طریق تلفن همراه پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک کانال ارتباطی که می تواند جمعیت زیادی را در محدوده جغرافیایی گسترده پوشش دهد استفاده کرد و از اثربخشی مداخله براساس این تئوری از طریق تلفن همراه در اصلاح الگوی مصرف روغن حمایت کرد.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مصرف روغن، تلفن همراه، زنان خانه دار، بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
آقاملایی, تیمورUNSPECIFIED
Subjects: WA Public Health > WA 300-395 Health Issues of Special Population Groups
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5971

Actions (login required)

View Item View Item