Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5969

[error in script] (2018) مقایسه تست های مالامپاتی و نسبت های دور گردن به فاصله تیرومنتال، استرنومنتال و نمایه توده بدنی، در پیش بینی لوله گذاری تراشه مشکل در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی جهت انجام عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی در سال 96-1395. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
rashidi.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (324kB)

Abstract

اه هوایی مشکل یکی از چالش های مهم در بین متخصصین بیهوشی است. این مشکل میتواند شرایط بحرانی و حتی کشنده ای را برای بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی قرار میگیرند ایجاد کند، از این رو بسیاری از محققین سعی کرده اند معیارهایی را جهت پیش بینی لوله گذاری سخت پیش از انجام بیهوشی معرفی نمایند. برخی از این معیارها مانند فاصله تیرومنتال (TMD)، فاصله استرنومنتال (SMD)، اندازه دور گردن (NC)، نمایه توده بدنی (BMI)، تست مالامپاتی (MMT) و یا ترکیبات آنها مورد بحث بوده اند. ما تلاش کرده ایم تا این معیارها را به منظور پیدا کردن بهترین آنها با یکدیگر مقایسه کنیم. مواد و روشها: در این مطالعه مشاهده ای آینده نگر، 406 بیمار بالغ، 18 تا 60 ساله، مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس که جهت عمل جراحی نیاز به بیهوشی عمومی با لوله گذاری داشتند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و آناتومیکی مانند سن، جنس، قد، وزن، BMI، NC، TMD، SMD و تست هایی مانند MMT، NC/BMI، NC/TMD و NC/SMD ثبت شد. درجه سختی لوله گذاری (IDS) بزرگتر از 5 به عنوان لوله گذاری سخت تلقی شد. آنالیز منحنی ROC برای تست ها در نرم افزار SPSS انجام شد و حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی (به ترتیب PPV و NPV) انداره گیری شد. سطح معناداری 05/0> در نظر گرفته شد (p<0.05). نتایج: در بین 406 بیمار بررسی شده 4/56% مرد و 6/43% زن بودند. میزان بروز لوله گذاری سخت 8/13% بود. معیارهای BMI (p<0.001)، NC (p=0.006)، (p=0.003) TMD، SMD (p=0.003)، NC/TMD (p<0.001)، NC/SMD (p<0.001) و MMT (p<0.001) با لوله گذاری سخت ارتباط معنی داری داشتند. NC/BMI در نقطه برش 39/1< بالاترین حساسیت را در این مطالعه داشت (sensitivity 81.7% and PPV 88.7%). در بین معیارهایی که با لوله گذاری سخت ارتباط داشتند SMD در نقطه برش 75/12> بالاترین حساسیت را داشت (sensitivity=75.1% and PPV=89.5%). همچنین TMD در نقطه برش 75/7< بزرگترین ویژگی را نشان داد (specificity=82.1% and NPV 18.4%) ولی MMT در گرید های کمتر از III و IV تست بهتری (specificity=78.2% and NPV=91.6%) برای تفکیک لوله گذاری آسان از سخت بود.بحث و نتیجه گیری: تست NC/BMI بالاترین حساسیت را دارد ولی در بررسی سطح زیر نمودار ROC ارتباط معنی داری با سختی لوله گذاری ندارد و به همین دلیل این نسبت به به تنهایی نمیتواند معیاری برای پیش بینی لوله گذاری سخت باشد. با این حال NC، TMD، SMD، NC/TMD و NC/SMD توانایی محدودی برای پیش بینی لوله گذاری سخت دارند.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: لوله گذاری سخت، حساسیت، ویژگی، تست مالامپاتی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
فکرت, فریدونUNSPECIFIED
جری نشین, هاشمUNSPECIFIED
Subjects: WO Surgery > WO 200-460 Anesthesia
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Anesthesiology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5969

Actions (login required)

View Item View Item