Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5966

[error in script] (2018) بررسی تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان بر فاکتورهای شناختی مرتبط با مصرف میوه و سبزی در زنان خانه دار و الگوی مصرف میوه و سبزی در اعضای خانواده آنها در شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
sheybani.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (368kB)

Abstract

مقدمه و هدف: یکی از راه های دست یابی به جامعه سالم، آموزش زنان خانه دار در زمینه رفتارهای سالم می باشد. علی رغم اهمیت مصرف میوه و سبزیجات در ارتقاء سطح سلامتی، مصرف این گروه از مواد غذایی در زنان خانه دار در سطح مطلوبی نمی باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی از طریق همسانان بر فاکتورهای شناختی مرتبط با مصرف میوه و سبزی در زنان خانه دار و الگوی مصرف میوه و سبزی در اعضای خانواده آنها در ساکنین شهرک مروارید بندرعباس در سال 1396 انجام شده است. روش کار: در این مطالعه تجربی تعداد 130 نمونه از زنان خانه دارشهرک مروارید وشهرک گاز بندرعباس (65نفر مداخله و65 نفر کنترل ) و همچمین 65 نفر بالای 6 سال از اعضای خانواده انها که در هر خانواده یک نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند ودر دو مرحله قبل از مداخله (پیش ازمون) و بعد از مداخله (پس ازمون ) مورد ارزیابی قرار گرفتند و طرح نمونه گیری در هر گروه به روش نمونه گیری سیستماتیک بر اساس شماره پرونده خانوار در هر مرکز بهداشتی درمانی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک زنان خانه دار و پرسشنامه الگوی مصرف میوه و سبزی در اعضای خانواده بود . روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوا و پایایی آنها توسط آلفای کرونباخ ۰/۹۲ اندازه گیری شد. مداخله اموزشی از طریق برنامه اموزشی همسانان طی 7 جلسه اموزشی 60 دقیقه ای بصورت سخنرانی، بحث گروهی ،پرسش و پاسخ و همچمین از طریق شبکه اجتماعی تلگرام ودر اختیار قرار دادن پمفلت اموزشی هم به گروه اموزش دهنده همسان و هم زنان جمعیت هدف انجام شد . تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تی مستقل، آزمون تی زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه یا معادل ناپارامتریک آنها وهمچنین آزمون تعقیبی LSD، کای اسکوئر، مک نمار و رگرسیون چندگانه وبا استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گردید. یافته ها: میانگین سن زنان خانه دار در گروه مداخله۶/۲±۳۵/۳ و در گروه کنترل ۶/۹±۳۸/۹ بود..همچنین میانگین سن افراد خانواده در گروه مداخله ۱۲۱±۳۷/۱ و در گروه کنترل ۱۴/۸±۳۴/۱ بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. میانگین و انحراف معیار موانع،منافع و خودکارآمدی نسبت به مصرف میوه قبل از مداخله (۴/۲۶)۲۶/۵۳ بود و بعد از مداخله (۴/۴۶)۲۷/۰۶ بود. که از لحاظ آماری معنی دار نبود.(p>0/05). همچنین میانگین و انحراف معیار موانع،منافع و خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی قبل از مداخله(۳/۶)۲۷/۷۶ و بعد از مداخله (۴/۷۶)۲۸/۰۱ بود. آزمون تی زوجی نشان می دهد اختلاف آماری معنی داری در نمره منافع مصرف سبزی و موانع مصرف سبزی مشاهده نشد (۰/۰۵<p) که نمره موانع و منافع مصرف سبزی از لحاظ آماری معنی دار نبودند. اما از نظر خودکارآمدی نسبت به مصرف سبزی اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد(۰/۰۵>p). میانگین مصرف میوه و سبزی در افراد خانواده در قبل از آموزش در گروه مداخله 66/0±52/1 و در گروه کنترل۰/۷۶±۱/۶۰ بود که اختلاف معنی دار بین دو گروه مشاهده نشد. اما میانگین مصرف میوه و سبزی در افراد خانواده بعد از مداخله آموزشی در گروه مداخله ۰/۹۱±۴/۶۰ و در گروه کنترل ۰/۹۷±۲/۱۲ بود اختلاف بین دو گروه از لحاظ آماری معنی داری بودند(۰/۰۰۱>p). نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد که مداخله آموزشی از طریق همسانان، بر افزایش مصرف میوه و سبزی موثر بوده است . از آن جا که سلامت زنان خانه دار و اعضای خانواده از اولویت های بهداشتی جامعه است، با توجه به اهميت نقش مصرف كافي ميوه و سبزيجات در سلامت زنان خانه دار و اعضای خانواده آنها برنامه ريزي آموزشي از طریق همسانان براي اين گروه ضروری به نظر می رسد.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: میوه، سبزی، آموزش همسانان، زنان خانه دار- فاکتورهای شناختی- بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
آقاملایی, تیمورUNSPECIFIED
Subjects: WA Public Health > WA 300-395 Health Issues of Special Population Groups
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5966

Actions (login required)

View Item View Item