Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5959

[error in script] (2018) مقایسه دو مش پرولن وپرولن فوق سبک در ترمیم فتق کشاله ران. پایان نامه مقطع PhD.

[img]
Preview
Image
ahmadi rashti.jpg

Download (361kB) | Preview

Abstract

زمینه و هدف: استفاده از مش از کارامدترین روش ها و به عنوانروش انتخابی در ترمیم فتق محسوب می شود. اما بحث در خصوص انتخاب نوع مش همچنان پابر جاست. لذا در مطالعه حاضر به مقایسه نتایج استفاده از مش پرولن فوق سبک با مش پرولن استاندارد در عمل جراحی ترمیم فتق پرداخته شده است. مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دو سوکور است که در بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس انجام شد. از تمام بیماران رضایت نامه آگاهانه اخذ شد و کد اخلاق نیز از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس اخذ شد. اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، قد ، وزن در چک لیست ثبت شد. بیماران بصورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، در گروه اول از مش پرولن و در گروه دوم از مش پرولن فوق سبک جهت ترمیم استفاده شد. ترمیم فتق به روش لیخشتاین توسط جراح مجری طرح انجام شد. اطلاعات بدست آمده وارد نرم افزار SPSS.19 شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی مانند درصد، میانگین و انحراف معیار گزارش شد. ارتباط بین متغیر ها با کمک آزمون های کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر، Independent T test و Mann-Whitney U تجزیه و تحلیل شد. P-value کمتر مساوی با 0/05 سطح معنی داری در نظر گرفته شد. نتایج: تعداد 119 بیمار (97/5%) مذکر و تعداد 3 بیمار (2/5 %) مونث بودند. تعداد 70 بیمار (57/4 %) هرنی نوع مستقیم و تعداد 52 بیمار (42/6 %) هرنی نوع غیر مستقیم داشتند. میانگین سن گروه پرولن 7/49 ± 43/80 و گروه پرولن فوق سبک 8/91 ± 44/32 سال بود (P-value برابر با 0/713). میانگین BMI در گروه پرولن 29/94-+3/43 و در گروه پرولن فوق سبک 3/76 ± 29/66 بود(P-value برابر با 0/673). در هیچ کدام از دو گروه عفونت محل زخم دیده نشد. درد مزمن در گروه پرولن 14/5% و در گروه پرولن فوق سبک 10/3% بود (P-value برابر با 0/490). احتباس اداری در گروه پرولن 6/3 % و در گروه پرولن فوق سبک 8/5 % بود (P-value برابر با 0/738). میزان عود 3 ماه بعد از عمل در گروه پرولن صفر و در گروه پرولن فوق سبک 1 مورد (1/7 %) بود (P-value برابر با 0/487). میزان عود 12 ماه بعد از عمل در گروه پرولن 2 مورد (3/2 %) و در گروه پرولن فوق سبک 3 مورد (5/2%) بود (P-value برابر با 0/672). زمان احساس بهبودی کامل در گروه پرولن 1/63 ± 6/94 و در گروه پرولن فوق سبک 1/68 ± 6/68 روز بود (P-value برابر با 0/368). شدت درد در زمان های 2، 6 و 24 ساعت بعد از عمل اختلاف معنی داری بین دو گروه مطالعه مشاهده نشد (P-value بیشتر از 0/05). نتیجه گیری: هر دو مش پرولن و پرولن فوق سبک در ترمیم هرنی اینگوئینال کارآیی نسبتا یکسانی دارند هرچند مواردی مانند شدت درد، وجود درد مزمن و شروع سریع تر حرکت از مزیت هایی بود که با اختلاف اندکی در مش پرولن فوق سبک دیده شد اما میزان عود هم اندکی در گروه پرولن فوق سبک بالاتر بود.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: هرنی، اینگوئینال، مش، پرولن
Supervisor:
Supervisor NameEmail
بهجتی, نصراللهUNSPECIFIED
صیادی نیا, مهردادUNSPECIFIED
Subjects: WO Surgery > WO 700-820 Traumatic Injuries
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Surgery
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5959

Actions (login required)

View Item View Item