Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5833

[error in script] (2017) مقایسه تاثیر پتیدین وریدی با شیاف دیکلوفناک بر روی درد و لرز پس از عمل جراجی سزارین تحت بی حسی نخاعی در بیمارستان خلیج فارس شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۶. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
fendereski.jpg

Download (335kB) | Preview
[img] Text
Dr Farnaz.pdf

Download (374kB)

Abstract

سزارین یک عمل جراحی بزرگ برای انجام زایمان است که معمولاً با بیهوشی عمومی ودر اتاق عمل از طریق برش ناحیه شکم و جدار رحم انجام می‌شود. درد بعد از عمل ( از جمله ، عمل سزارین ) عوارض زیادی چون عوارض قلبی-عروقی ( تاکیکاردی )، کاهش ظرفیت عملی ریه ، عوارض گوارشی ، عوارض ادراری ( احتباس ادرار ) و عوارض روحی و روانی می شود . از این رو با کنترل درد می توان جلوی بسیاری از عوارض پس از جراحی را گرفت یا میزان آن را به حداقل رساند. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه اثرات شیاف دیکلوفناک و پتیدین وریدی در کنترل درد و لرز بعد از جراحی سزارین می باشد. روش کار: این مطالعه در سال 1396 در بیمارستان خلیج فارس شهر بندر عباس به صورت یک مطالعه کار آزمایی بالینی آینده نگر بر روی 130 بیمار 20 تا 40 ساله با ASA I , II کاندید سزارین الکتیو انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در یکی از دو گروه دریافت کننده پتیدین وریدی (گروه A) و یا دریافت کننده شیاف دیکلوفناک (گروه B) قرار گرفتند و در بدو ورود به اتاق ریکاوری ، 30 و 60 دقیقه و سپس 2 ، 4 و 6 ساعت بعد در بخش میزان درد بر اساس ابزار دیداری سنجش درد (VAS) و لرز سنجیده شد. نتایج: مطالعه ما نشان داد که بروز درد بین دو گروه پتیدین و دیکلوفناک فقط در دقیقه های 30 و 60 تفاوت معنادار داشته ( به طوری که در گروه دریافت کننده پتیدین درد بیشتر گزارش شده است ) (001/0 P-Value=و014/0P-Value=) ولی در سایر زمان های مورد بررسی تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین بروز لرز بین دو گروه در بدو ورود به ریکاوری ، و زمان های 30 و 60 و 120 بعد از عمل تفاوت معنادار داشته اند و میانگین آن در گروه دریافت کننده شیاف کمتر بوده است ولی شدت لرز بین دو گروه تفاوت معنا دار نداشت. از نظر سن و وزن نیز اختلاف معنا داری بین دو گروه دیده نشد.بحث ونتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که بین دو گروه دریافت کننده پتیدین وریدی و شیاف دیکلوفناک از نظر شدت درد و لرز تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ، اما شیاف دیکلوفناک نسبت به پتیدین وریدی باعث کاهش بروز معنادار بروز درد و لرز بعد از سزارین می شود و تاثیر مناسب تری دارد. در نتیجه توصیه می شود از شیاف دیکلوفناک جهت کاهش میزان بروز درد و لرز در افرادی که تحت سزارین قرار گرفته اند استفاده شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: پتیدین ، دیکلوفناک ، سزارین
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ادیبی, پوریاUNSPECIFIED
جری نشین, هاشمUNSPECIFIED
Subjects: WO Surgery > WO 200-460 Anesthesia
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Anesthesiology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5833

Actions (login required)

View Item View Item