Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5814

[error in script] (2017) بررسي ارتباط ميزان سرمي و وضعيت متيلاسيون پروموتر ژن BDNF (فاکتور نورون‌زايي مشتق از مغز) با بيماري عروق کرونر. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
esmaelli.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (374kB)

Abstract

زمينه و هدف: فاکتور نورون‌زایی مشتق شده از مغز (BDNF) یک عضو از خانواده‌ی نوروتروفین‌ها می‌باشد که عملکرد مهمی در تمایز، بقا و نگهداشت نورون‌های مرکزی و محیطی دارد. شواهد جدید نشان‌دهنده‌ی نقش احتمالی BDNF در تنظیم عملکرد و هموستاز قلب می‌باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین ارتباط بین وضعیت متیلاسیون ژنBDNF و سطح سرمی آن با بیماری عروق کرونر (CAD) می‌باشد. مواد و روش‌ها: 128 بیمار مبتلا به CAD که حداقل 50% گرفتگی در یکی از عروق اصلی کرونر داشتند براساس نتایج آنژیوگرافی و تعداد عروق انسداد یافته به سه گروه بیماران با یک رگ گرفته (48=VD1)، بیماران با دو رگ گرفته (40=VD2) و بیماران با سه رگ گرفته (40=VD3) تقسیم شدند. 73 نفر که با آنژیوگرافی عدم وجود بیماری عروق کرونر در آن‌ها تأیید شده بود به‌‌عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند. افراد شرکت‌کننده در مطالعه بر اساس نمره‌ی جنسینی نيز طبقه‌بندي شدند. نمونه‌ی خون قبل از آنژیوگرافی گرفته شد و DNA ژنومی استخراج گردید. وضعیت متیلاسیون پروموتر اگزون 2 ژن BDNF با روش MS-PCR و سطح سرمیBDNF با روش الایزا سنجش شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 آنالیز گردیدند. نتايج: نتايج نشان داد %7/76، %2/79، %5/82 و %0/90 از افراد مورد مطالعه به‌‌ترتيب در گروه کنترل، VD1، VD2 و VD3 براي پروموتر ژن BDNF متيله هستند. نتايج رگرسيون لجستيک نشان‌ مي‌دهد که هيپرمتيلاسيون پروموتر ژن BDNF مي‌تواند خطر CAD را افزايش دهد اما رابطه از نظر آماري کاملا معنادار نبود (گروه VD1 در مقايسه با گروه کنترل: 790/2-477/0 ،CI 95% ؛ 154/1 OR= ؛ گروه VD2 در مقايسه با گروه کنترل: 812/3-537/0 ،CI 95% ؛ 431/1 OR = و گروه VD3 در مقايسه با گروه کنترل: 776/8 -851/0 ،CI 95% ؛ 732/2 OR =). طبقه‌بندی بیماران بر اساس نمره‌ی جنسینی نيز نتایج مشابهی در برداشت. بين ميانگين سطح سرمي BDNF در گروه کنترل و گروه‌های VD1، VD2 و VD3 تفاوت معناداري مشاهده نشد (05/0<P). به‌علاوه ارتباط معناداري بين سطح سرمي BDNF و فاکتورهاي خطر CAD (شامل پروفايل ليپيدي، سطح گلوکز، فشارخون بالا، BMI و سيگار) مشاهده نشد. نتيجه‌گيري: يافته‌هاي مطالعه‌ی حاضر نشان داد درصد افرادی که ژن BDNF درآن‌ها متیله است با شدت گرفتگی عروق کرونر افزایش می‌یابد. میانگین سطوح سرمي BDNF در افراد مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری نشان ندادند. به‌علاوه یافته‌ها نشان داد هیپرمتیلاسیون ژن BDNF می‌تواند شانس ابتلا به CAD را افزایش دهد، اگرچه این ارتباط از نظر آماری کاملا معنی‌دار نبود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: فاکتور نورون‌زايي مشتق شده از مغز، متيلاسيون DNA، بيماري عروق کرونر، آنژيوگرافي
Supervisor:
Supervisor NameEmail
افتخار, ابراهيمUNSPECIFIED
Subjects: QU Biochemistry. Cell Biology and Genetics > QU 100-133 Biochemistry of the Human Body
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Biochemistry
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5814

Actions (login required)

View Item View Item