Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5807

[error in script] (2017) بررسی میزان درک و خودآگاهی افراد جامعه از وضعیت پروفایل و نمای چهره خود در تعدادی از کلینیک های شیراز. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
parhoon.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (388kB)

Abstract

ارتودنتیست ها و جراحان دهان و فک و صورت باید بدانند که بیماران، پروفایل چهره خود را چگونه می بینند و آیا این ادعا دقیق و صحیح است یا خیر؟ هنگام توصیه به درمان جراحی ارتودنتیک، این مساله و درک هر فرد از پروفایل صورت خود برای پزشک و بیمار برای تعیین میزان دقت تغییرات بافت نرم که از تغییرات بافت سخت پیش می آید، بسیار مفید است. این اطلاعات نه تنها به تعیین مقدار تغییرات مورد نیاز کمک می کند، بلکه همچنین به عنوان یک روش ارتباطی بین پزشک و بیمار عمل می کند. فقدان ارتباط و افزایش انتظارات بیمار منجر به افزایش اختلاف بین بیماران و پزشکان در مورد نتایج درمان مورد نظر می شود.روش کار: در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی به طور تصادفی 304 نفر از افراد مراجعه کننده به برخی از کلینیک های دندانپزشکی مشخص شده در شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا اطالاعات دموگرافی بوسیله ی پرسشنامه ای محقق ساخته از بیماران اخذ شد سپس سه تصویر که هر کدام بیانگر یکی از سه حالت پروفایل چهره بود توسط یک فرد یکسان و در شرایط محیطی یکسان در اختیار نمونه ها قرار گرفت و افراد از میان سه حالت مختلف پروفایل ، پروفایلی را که از نظر خود بیشترین نزدیکی را به پروفایل صورت آنها داشت را انتخاب کردند. در نهایت شرکت کننده ها توسط یک متخصص ارتودنسی ویزیت شده تا نوع پروفایل صورت واقعی هر کدام از شرکت کننده ها را تعیین شود. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS 19 شده و توسط آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد و ... ) و توسط آزمون های کای دو و ضریب توافق مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 57/11±48/34 بود و در محدوده ی 16سال تا 77 سال متغیر بود. با توجه به یافته های به دست آمده 183 نفر از شرکت کننده ها (2/60 درصد) معتقد بودند که دارای پروفایل چهره straight می باشند در حالی که با توجه به تشخیص متخصصان تنها 55 نفر (1/18 درصد) دارای پروفایل straight بودند. از نظر متخصصان 220 نفر (4/72 درصد) دارای پروفایل convex بودند. توافق میان تشخیص متخصص در مورد وضعیت صورت فرد با دیدگاه فرد نسبت به وضعیت صورت خود هم در مردان و هم در زنان معنی دار بود ( 05/0>p) اما با توجه به اندازه ی ضریب کاپا که در گروه مردان 209/0 و در گروه زنان 100/0 محاسبه شد. این توافق در مردان نسبت به زنان قویتر ارزیابی شد. همچنین توافق مذکور در گروه فوق دیپلم و بالاتر از نظر آماری معنادار بود( 001/0>p ، ضریب کاپا = 211/0). در افراد کمتر از 35 سال از نظر آماری توافق معناداری میان نظر متخصص و شرکت کننده ها گزارش شد (05/0>p) در حالی که در افراد بیشتر از 34 سال از نظر آماری توافق معناداری وجود نداشت. بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی در مطالعه ی ما درصد توافق میان تشخیص متخصص با دیدگاه فرد نسبت به وضعیت صورت خود معادل 7/44 درصد بود که از نظر آماری معنادار بود ( 001/0>p) اما با توجه به اندازه ی ضریب کاپا(159/0) این توافق ضعیف ارزیابی شد.واژگان کلیدی: پروفایل چهره، convex، straight، concave

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: پروفایل چهره، convex، straight، concave
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ناصری, مهدیUNSPECIFIED
Subjects: WU Dentistry. Oral Surgery > WU 140-166 Diseases. Injuries. Technology. Therapeutics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Orthodontics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5807

Actions (login required)

View Item View Item