Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5537

[error in script] (2017) بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای رانندگی در رانندگان تاکسی شهری بندرعباس. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
Razmara.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (388kB)

Abstract

تصادفات جاده ای از مهمترین عوامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود. پیش بینی می شود تا سال 2020 تصادفات جاده ای، سومین عامل مرگ و میر بعد از بیماریهای قلبی و افسردگی باشد. رانندگی ایمن یکی از راههای موثر و مفید در کاهش صدمات، تخلفات و خطاهای رانندگی است. در ایران مهمترین عامل بروز تصادفات رانندگی، عامل انسانی می باشد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای رانندگی در رانندگان تاکسی شهری بندرعباس بود. روش کار: این مطالعه طی دو فاز انجام شد. در فاز اول یک مطالعه مقطعی با تعداد نمونه 184 نفر به منظور تعيين پيش گويي کننده هاي رفتارهای رانندگی بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و الگوی اعتقاد بهداشتی و تدوين يک برنامه آموزشي انجام شد.. فاز دوم مطالعه به روش مداخله ای نیمه تجربی (quasi-Experimental) انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شد. بر اساس نیاز سنجی بعمل آمده در مطالعه مقطعی برنامه آموزشی تدوین و در گروه مداخله به اجرا در آمد. ابتدا در هر دو گروه مداخله و کنترل پیش آزمون بعمل آمد، سپس گروه مداخله را به 4 گروه 10 نفره تقسیم کرده، بطور مجزا در هر گروه 4 جلسه آموزشی (بمدت یک ماه) برگزار شد. هر جلسه آموزشی حداقل یک ساعت در نظر گرفته شد. آموزش ها به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ انجام شد و در پایان سه پمفلت حاوی برنامه آموزشی در اختیار راننده ها قرار گرفت. محتوای برنامه آموزشی بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، اجتناب از رفتارهای خطر و توصیه به انجام رفتارهای ایمن رانندگی تدوین گردید. دو ماه پس از مداخله آموزشی، از هر دو گروه مداخله و کنترل پس آزمون به عمل می آید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و آزمون های آماری رگرسیون، تی تست و تی زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: قبل از مداخله آموزشی دو گروه از نظر سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، قصد) و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی (حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، راهنما برای عمل و خودکارآمدی) و رفتار های رانندگی (رفتارهای خطر رانندگی و رفتارهای ایمن رانندگی) اختلاف آماری معنی داری با هم نداشتند (0/05<p). بعد از مداخله آموزشی افزایش معنی داری در نمره نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، راهنما برای عمل، خودکارآمدی و رفتارهای ایمن رانندگی (0/05>p) و کاهش معنی داری در نمره موانع درک شده و رفتارهای خطر رانندگی (0/05>p) در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. اما مداخله آموزشی بر قصد، حساسیت درک شده، شدت درک شده و منافع درک شده تأثیر نداشت (0/05<p) .نتیجه گیری: اگر چه مداخله آموزشی بعضی از سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی را تغییر داد و بر بعضی از سازه ها تأثیر نداشت، اما در مجموع برنامه آموزشی طراحی شده بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده و الگوی اعتقاد بهداشتی بر افزایش رفتارهای ایمن رانندگی و کاهش رفتارهای خطر رانندگی در رانندگان تاکسی مؤثر بود. لذا استفاده از آنها در تغییر رفتارهای رانندگی در رانندگان تاکسی توصیه می شود.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: مداخله آموزشی، الگوی اعتقاد بهداشتی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، رفتارهای رانندگی، رانندگان تاکسی.
Supervisor:
Supervisor NameEmail
آقاملایی, تیمورUNSPECIFIED
مدنی, عبدالحسینUNSPECIFIED
Subjects: Medical Eucation
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5537

Actions (login required)

View Item View Item