Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5533

[error in script] (2017) مقایسه میزان رضایتمندی بیماران از دو روش بی دردی بعد از عمل با استفاده از پمپ کنترل درد بیمار(PCA)وتزریق داخل نخاعی(Intrathecal)مخدر بعد از عمل جراحی سزارین در بیمارستان های شریعتی و خلیج فارس بندرعباس در سال1395-1394. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
farahini isfahani.jpg

Download (434kB) | Preview

Abstract

هدف از مطالعه حاضرمقایسه میزان رضایتمندی بیماران از دو روش بی دردی بعد از عمل با استفاده از پمپ کنترل درد بیمار(PCA) و تزریق داخل نخاعی (Intrathecal) مخدر بعد از عمل جراحی سزارین در بیمارستان های شریعتی و خلیج فارس بندرعباس درسال های 95 -1394 بود. روش کار: این پژوهش یک کارازمایی بالینی دوسوکور بودکه برروی 60 بیمار زن باردار ترم با سزارین انتخابی مراجعه کننده به بیمارستان های شریعتی و خلیج فارس بندرعباس در سال 95- 1394 در دوگروه استفاده کننده از پمپ PCA و Interathecal مخدر انجام پذیرفت. به بیماران انتخاب شده قبل از عمل توضیحات کامل در مورد پژوهش و نحوه ارزیابی درد توسط مقیاس عددی (NRS) و تهوع یا استفراغ (براساس پرسش از خود بیمار) ارایه گردید. رضایت مندی بیمار براساس نمره درد بود و دارای معیار درجه بندی عددی (NRS) می باشد که عدد صفر نشان دهنده عدم رضایت بیمار از تسکین درد، اعداد چهار و پنج بیانگر میزان رضایت ضعیف، شش و هفت بیانگر رضایت متوسط و اعداد هشت و نه و ده بیانگر رضایت کامل از تسکیل درد میباشد (8). در صورت درد بالاتراز 3 بیمار شیاف دیکلوفناک دریافت میکرد. همچنین بیماران از نظر رضایتمندی و نمره درد و علایم حیاتی و عوارض جانبی شامل خارش، تهوع و استفراغ و دپرسیون تنفسی (تعداد تنفس کمتر از 10 دردقیقه ) احتمالی داروها بررسی می شدند. جهت مقایسه توزیع فراوانی عوارض (تهوع و استفراغ، خارش، نمره درد میزان درخواست مسکن اضافی برای مثال شیاف دیکلوفناک) از آزمون دقیق فیشر و جهت مقایسه توزیع فراوانی رضایت بیمار از آزمون های Mann Whitney ،کای - دوو مقایسه میانگین ها از t-مستقل استفاده گردید. در نهایت داده ها با استفاده از روش SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: از نظر متغیرهای دموگرافیک به جز دو شاخص قد و BMI بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد. (p>0.05) بر حسب یک ساعت،چهار ساعت و 24 ساعت بعد از عمل درد بیماران را در دو روش مذکوراندازه گیری و مقایسه شد که یافته ها اختلاف معنا داری را بین دو گروه نشان دادند (001/0>p) و در گروه پمپ کاهش مستمر درد را مشاهده شد. اختلاف معنا داری در تعداد افراد دارای تهوع و استفراغ مشاهده نشد. (46/0=p) طبق نتایج، بیشترین خارش در گروه تیمار شده با پمپ PCA به طور غیر معنا داری در ساعات یک (44/0=P)، ساعت چهار (00/1=P) و ساعت 24 پس از جراحی (24/0=P) مشاهده شد. نتایج حاصل از دپرسیون تنفسی بیماران اختلاف غیر معنا داری در ساعت یک (49/0=P)، ساعت چهار (00/1=P) و ساعت 24 پس از جراحی (00/1=P) بین دو گروه درمانی را نشان داد. با گذر 24 ساعته زمانی، در ساعات اولیه پس از اتمام سزارین، تیمار با پمپ PCA بهتر از تزریق مخدر موفق به مهار و کنترل فشار خون سیستولی و فشار خون متوسط شریانی بوده است ولی با گذشت زمان هر دو گروه پایداری نسبتا یکسانی را به دست آورده اند اما در مورد فشار خون دیاستولی پایداری خوبی را در گروه پمپ PCA گزارش نمود و بر این اساس روش پمپ PCA تاثیر بهتری در کنترل تغییرات فشار خون دیاستولیک داشته است. نتایج میزان رضایتمندی بیماران نشان داد، گروه تیمار شده با اینتراتکال مخدر تزریقی22/1±23/9 بود که به طور غیر معنا داری بالاتر از میزان رضایت گروه تیمار شده با پمپ PCA با میانگین 22/1±84/8 بود (08/0=p). نتیجه گیری: مطالعه ي حاضر نشان دادکه در گروه تزریق اینترتکال مخدر درد کمتر بوده، هر چند در گروه پمپ PCA نیز کاهش مستمر درد مشاهده شد اما رضايت بيماران از اين تفاوتی با روش تزریق اینتراتکال مخدرنداشته است

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سزارین، پمپ کنترل درد بیمار (PCA)، تزریق داخل نخاعی (Intrathecal).
Supervisor:
Supervisor NameEmail
معلمی, عباسUNSPECIFIED
فکرت, فریدونUNSPECIFIED
Subjects: WO Surgery > WO 200-460 Anesthesia
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Anesthesiology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5533

Actions (login required)

View Item View Item