Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5531

[error in script] (2017) بررسی تاثیر برنامه اموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر آگاهی و رفتارهای خود مراقبتی بیماران پرفشاری خون شهرستان بستک. پایان نامه مقطع Masters.

[img]
Preview
Image
porjalil.jpg

Download (296kB) | Preview

Abstract

مینه و هدف: پرفشاری خون یکی از مهمترین مشکلات سلامتی است. که یک روش موثر برای کنترل این بیماری خودمراقبتی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف برآگاهی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران پرفشاری خون شهرستان بستک انجام گردید.روش تحقیق: مطالعه حاضر از نوع مداخله‌ای نیمه تجربی بود. نمونه پژوهش 180 نفر از بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بستک بودند که به طور تصادفی در دو گروه مداخله (90نفر) و کنترل (90نفر) قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه ایی مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، آگاهی و سازه‌های مدل بزنف بود که قبل از مداخله آموزشی و 2 ماه پس از مداخله آموزشی تکمیل گردید. پس از انجام پیش آزمون و نتایج به دست آمده از آن، مداخله آموزشی مناسب طراحی و فقط درگروه مداخله اجرا شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 و آزمون‌های آماری تی زوجی، تی مستقل و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: قبل از مداخله، میانگین نمرات آگاهی و سازه‌های مدل بزنف در گروه مداخله و کنترل از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری نداشت. بعد از مداخله افزایش معنی‌داری در میانگین نمرات آگاهی و سازه‌های مدل بزنف در گروه مداخله مشاهده شد (P<0.05) اما تفاوت معنی‌داری در گروه کنترل مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده تأثیر مداخله آموزشی با استفاده از مدل بزنف بر افزایش آگاهی و بهبود رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به فشارخون بالا بوده. لذا توصیه می‌شود از این تئوری بعنوان چارچوبی جهت آموزش رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشارخون بالا استفاده شود.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: مدل بزنف،آموزش، رفتارخودمراقبتی، بیماری فشارخون بالا
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عابدینی, صدیقهUNSPECIFIED
محسنی, شکراللهUNSPECIFIED
Subjects: WA Public Health > WA 250-295 Accident and Injury Prevention. Disasters
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5531

Actions (login required)

View Item View Item