Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

بررسی میزان دلبستگی مادر با شیرخوار در مادران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان بندرعباس

(2014) بررسی میزان دلبستگی مادر با شیرخوار در مادران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان بندرعباس. Pars Journal of Medical Sciences, Vol. 12, No. 2.

[img]
Preview
Text
delbastegi_.pdf

Download (578kB) | Preview
[img]
Preview
Text
delbastegi_.pdf

Download (578kB) | Preview

Abstract

مقدمه: نظریه دل بستگی یکی از برجسته ترین و مهم ترین دستاوردهای روان شناسی معاصر است. از آنجا که مرحله شیرخوارگی یکی از مهم ترین مراحل زندگی هر فرد می باشد و همچنین تأثیر دل بستگی مادر به شیرخوار در این مرحله از زندگی می تواند بر آینده فرد تأثیرگذار باشد، از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر دل بستگی مادر و شیرخوار انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی میزان دل بستگی مادر با شیرخوار و جامعه آماری آن کلیه مادران دارای شیرخوار و روش نمونه گیری آن خوشه ای تصادفی بود. برای گردآوری داده ها در این مطالعه از پرسش نامه رابطه مادر و کودک سایمون استفاده از نظر آماری معنادار تلقی شد. p<5/ مستقل، اسپیرمن و تحلیل واریانس انجام گرفت. 50 t شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های 901 و بیش ترین نمره دل بستگی مربوط به زیر /11±98/ 57 ، میانگین نمره دل بستگی 70 /93±0/ یافته ها: در مطالعه حاضر میانگین سن مادران 71 49 [. بر اساس نتایج به دست آمده، بین دل بستگی مادر به شیرخوار و محل سکونت رابطه معناداری مشاهده شد /73 ± 1/ مقیاس حمایت گری بود ] 51 نیز رابطه ]p<5/ و بین سن و میزان دل بستگی مادر و شیرخوار ] 559 ]p<5/ همچنین بین میزان درآمد با دل بستگی مادر و شیرخوار ] 559 .]p<5/559[ معنادار بود. نتیجه گیری: بین دل بستگی مادر و شیرخوار و میزان درآمد، میزان تحصیلات و سن مادر رابطه معنادار وجود دارد. ازاین رو، توجه به این مورد در برنامه ریزی های مربوط به بهداشت روانی مادران و دوره های آموزشی ارتقای دل بستگی مادر به شیرخوار باید مدنظر قرار گیرد.

Item Type: Article
Keywords: مادر - شیرخوار، نوع زایمان، دلبستگی
Subjects: WS Pediatrics > WS 350-350.8 Child Psychiatry
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Mother and Child Welfare Research Center
Depositing User: مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3463

Actions (login required)

View Item View Item