Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

تعیین فراوانی و علل مرگ و میر مادران باردار استان 1390- هرمزگان طی سال های 1384

(1392) تعیین فراوانی و علل مرگ و میر مادران باردار استان 1390- هرمزگان طی سال های 1384. IJOGI, Vol. 16, No. 87, pp. 9-14, February 2014.

[img]
Preview
Text
mothers_mortality.pdf

Download (363kB) | Preview

Abstract

مقدمه: یکی از مهمترین شاخص های توسعه هر جامعه، میزان مرگ و میر مادران می باشد، زیرا از یک سو نشان دهنده تأثیر مراقبت های بارداری و از سوی دیگر بیانگر اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است. مطالعه حاضر با 1334 انجام شد. - هدف تعیین فراوانی و علل مرگ و میر مادران استان هرمزگان در فاصله سال های 1321 روشکار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی است. جامعه پژوهش آن را تمام مادران بارداری که از فروردین سال 1334 لغایت اسفند سال 1321 در استان هرمزگان فوت کرده بودند تشکیل می داد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته و روش جمع آوری اطلاعات پرونده مادران، نتایج پرسشگری های تیم های کارشناسی نسخه 16 ( و آزمون های ( SPSS معاونت بهداشتی و درمان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 1 معنی دار در نظر گرفته شد. / کمتر از 15 p کای دو و آنووا انجام شد. میزان 32 نفر به ازای هر صد هزار تولد زنده بود. بیشترین موارد / یافتهها: فراوانی مرگ و میر مادران، 21 مورد و میزان آن 7 11 مورد( بود. بیشترین تعداد متوفیان در بین ( 12 مورد( و کمترین آن در سال 1333 ( مرگ مادران در سال 1332 76 %( در مقطع / 74 %( مشاهده شد. 71 نفر ) 2 / 61 %( و زنان با حداقل یک عامل خطر در بارداری ) 7 / ساکنین روستا ) 4 34 %( بود. علت مرگ مادران با نوع زایمان / پس از زایمان فوت کردند. شایعترین علت مرگ مادری، خونریزی ) 1 ارتباط آماری معنی داری داشت. )p=1/ و عوامل خطر در دوران بارداری ) 122 )p>1/ تعداد بارداری ) 111 ،)p>1/111( نتیجهگیری: افزایش کیفیت خدمات مامایی در مناطق روستایی، مراقبت مستمر از مادران پرخطر، مراقبت های اورژانسی و پیگیری مادران در دوره پس از زایمان، در کاهش مرگ و میر مادران مؤثر است.

Item Type: Article
Keywords: بارداری، دوره پس از زایمان، مراقبت های دوران بارداری، مرگ و میر مادران
Subjects: WQ Obstetrics > WQ 215-270 Pregnancy Complications
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Mother and Child Welfare Research Center
Depositing User: مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3446

Actions (login required)

View Item View Item