Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 13

(1393) ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 13. Journal Of Neyshabur University Of Medical Sciences.

[img]
Preview
Text
salamat_omumi_daneshjuyan_.pdf

Download (855kB) | Preview

Abstract

زمینه و هدف از آنجا که سلامتی از عوامل تاثیرگذار بر تمام جنبه های زندگی است، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا صورت گرفت. مواد و روش ها 372 نفر از دانشجویان علوم پزشکی فسا برای شرکت در یک مطالعه مقطعی به روش آسان انتخاب شدند. پرسشنامه های مربوط به اطلاعات دموگرافیک، سلامت گلدبرگ 28 سوالی و انگیزه پیشرفت هرمنس تکمیل شد. معیار موفقیت تحصیلی نداشتن واحد درسی افتاده و معدل نمرات بیش از 15 بود. آزمون های تی زوج و آنالیز واریانس و کای اسکور برای مقایسه گروه ها استفاده شد. یافته ها ميانگين امتياز انگیزه پيشرفت تحصیلی بين دانشجويان سال 1392 : 7/ 7± 5/ 83 ، سال 1391 : 7/ 7± 9/ 71 ، سال 1390 : 9/ 6± 6/ 72 و سال 1389 : 72/1±5/1 بود ) 001 / P>0 (. رشته تحصيلي و میزان علاقه به رشته با امتياز انگيزه پيشرفت، ارتباط داشت. بطوري كه بيشترين امتياز بترتيب مربوط به رشته بهداشت 9/ 5± 1/ 78 ) 01 / P>0 (، پزشكي 1/ 6± 6/ 74 ) 01 / P>0 ( و اتاق عمل 8/ 6± 7/ 69 ) 05 / P>0 ( بود. 7/ 69 درصد دانشجویان از سلامت روان برخوردار بودند. در بررسی چهار بخش پرسشنامه گلدبرگ و امتیازهای اضطراب، افسردگی، اختلال در سلامت جسمی و اختلال عملکرد اجتماعی، معدل ترم قبل با امتیاز افسردگی ) 01 / r=-0/33 ،P>0 ( و عملکرد اجتماعی ) 05 / r=-0/25 ،P>0 ( ارتباط معکوس معنی داری داشت. نتیجه گیری حدود 30 درصد دانشجویان امتیاز سلامت عمومی پایینی داشتند و موفقیت تحصیلی با افسردگی ارتباط داشت. لذا لزوم برنامه ریزی دقیق برای آموزش و بهبود سلامت دانشجویان این مرکز احساس می شود.

Item Type: Article
Keywords: سلامت عمومی،انگیزه پیشرفت ، دانشجو، موفقیت تحصیلی
Subjects: WA Public Health > WA 300-395 Health Issues of Special Population Groups
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Mother and Child Welfare Research Center
Depositing User: مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3442

Actions (login required)

View Item View Item