Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

بکار گیری الگوی پرسید در بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر بندرعباس

(1394) بکار گیری الگوی پرسید در بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر بندرعباس. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان.

[img]
Preview
Text
precede_model_.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

مقدمه: یائسگي یک مرحله بحراني و مهمترین واقعه دوران میانسالي زنان به شمار مي رود که از یک سو باعث ایجاد مشکلات فیزیولوژیک از جمله گرگرفتگي، تعریق شبانه، اضطراب،اختلال خواب واز سوی دیگر مي تواند اثرات معنا داری بر روی کیفیت زندگي زنان یائسه بر جای بگذارد. مطالعه حاضر با هدف بکار گیری الگوی پرسید در بررسي عوامل مرتبط با کیفیت زندگي زنان یائسه شهر بندرعباس صورت گرفت. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفي تحلیلي از نوع مقطعي بود. که بر روی 071 زنان یائسه 01 56 ساله شهر - بندرعباس صورت گرفت. روش نمونه گیری بصورت خوشه ایي تصادفي ساده و ابزارگرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. داد ه ها از طریق نرم افزار SPSS/16 با استفاده از آمار توصیفي و تحلیلي مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت 1/16 p< از نظر آماری معني دار تلقي گردید. ± 77/ 67 سال و میانگین کیفیت زندگي زنان یائسه در این مطالعه 16 ± 8/ یافته ها: میانگین سني افراد مورد مطالعه 06 1/ 75/57 بدست آمد. بین کیفیت زندگي با عوامل قادر ساز ) 108 p= 1/ (، عوامل تقویت کننده) 175 p= (، و همچنین در عوامل 1/ مستعد کننده بین نگرش ) 117 p= 1/ ( و خود کارمدی درک شده ) 106 p= ( ارتباط آماری معني داری مشاهده شد. نتیجه نهایی: اجرای برنامه های آموزشي و بهداشتي توسط کارکنان بهداشتي، جلب مشارکت سایر اعضای خانواده در برنامه های ارتقای سلامت و ایجاد شبکه های حمایت اجتماعي به منظور ایجاد حمایت عاطفي درارتقای کیفیت زندگي زنان یائسه بسیار حائز اهمیت است.

Item Type: Article
Keywords: الگوی پرسید / بندرعباس / کیفیت زندگي / یائسگي
Subjects: WP Gynecology and Obstetrics > WP 580-610 Menopause. Sexual Dysfunction
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Mother and Child Welfare Research Center
Depositing User: مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3441

Actions (login required)

View Item View Item