Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3231

[error in script] (2017) تاثیر روغن زیتون موضعی بر بهبود زخم پای دیابتی در بیماران دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بندرعباس سال 96-95. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
abdoli.jpg

Download (347kB) | Preview

Abstract

سابقه و هدف: زخم پای دیابتی (DFU) پر هزینه ترین و مخرب ترین عارضه دیابت است که اگر مراقبت های لازم ارائه نشود می تواند به عفونت، گانگرن، قطع عضو و حتی مرگ منجر شود. امروزه، برخی از محصولات گیاهی اثرات درمانی در بهبود زخم ها و DFU نشان داده اند. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثر روغن زیتون موضعی بر روی بهبود DFU می باشد. مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور در کلینیک دیابت بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس، ایران، در سال 17-2016 انجام شد. 60 بیمار مبتلابه زخم DFU با درجه 1 و 2 واگنر در این مطالعه وارد شدند. 30 بیمار به طور تصادفی در گروه مداخله قرار گرفتند و علاوه بر مراقبت های معمول روغن زیتون موضعی دریافت کردند، در حالی که بیماران در گروه شاهد (30 نفر) فقط تحت مراقبت های معمول قرار گرفتند. مداخله یک بار در روز به مدت 4 هفته در هر دو گروه انجام شد و در پایان هر هفته زخم مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از چک لیست ویژگی های دموگرافیک و بالینی و همچنین چک لیست بهبود زخم پای دیابتی جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS 19 و با استفاده از تجزیه و تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف معیار، فراوانی ، درصد و ...) و آزمون های t مستقل برای بررسی در دو گروه و کای دو استفاده شد. نتایج: در پایان هفته 4 ، میانگین درجه زخم در گروه مورد مطالعه 6.39±92.83 و در گروه کنترل 11.11±53.00 ، میانگین امتیاز رنگ زخم در گروه مورد مطالعه 4.50±97.33 و در گروه کنترل 7.14±78.00 ، میانگین بهبودی بافت های اطراف زخم در گروه مورد مطالعه 2.03±99.00 و در گروه کنترل 12.51±57.33 و میانگین ترشحات زخم در گروه مورد مطالعه 6.26±95.67 و در گروه کنترل 9.50±51.67 بوده و یک تفاوت معنی دار بین دو گروه از نظر 4 پارامتر زخم از جمله درجه ، بافت های اطراف، رنگ ، ترشحات و همچنین وضعیت کلی زخم (P<0,001) وجود دارد. در پایان پیگیری بهبود کامل زخم در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد (76.7٪.در مقابل 0٪) بود. (0.001>p) همچنین، هیچ گونه عوارض جانبی در طول مطالعه در گروه مداخله گزارش نشده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که روغن زیتون در ترکیب با مراقبت معمول موثر تر از مراقبت معمول به تنهایی است، و هیچ گونه عوارض جانبی ندارد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: زخم پای دیابتی، بهبود زخم، روغن زیتون، محصولات گیاهی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
., .UNSPECIFIED
Subjects: pharmacology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Pharmacy > Clinical Pharmacy Department
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3231

Actions (login required)

View Item View Item