Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3091

[error in script] (2002) بررسی آگاهی و عملکرد زنان سن باروری در رابطه با نظم تنظیم خانواده در پایگاه تحقیقات جمعیتی بندرعباس سال ‮‭۱۳۸۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture786.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (121kB)

Abstract

موضوع مورد مطالعه در این پایان نامه بررسی آگاهی و عملکرد زنان سن باروری در رابطه با تنظیم خانواده در پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۱‬ است. هدف اصلی از انجام این مطالعه کمک به یافتن راهکارهای مناسب جهت ایجاد طرحهای مداخله ای برای ارتقاء آگاهی مردم و نهایتا بهبود وضعیت مشارکت در مراقبتهای تنظیم خانواده است. پایگاه جمعیتی شهر بندرعباس جمعیتی قابل تعمیم از این شهر که در حوزه مراکز بهداشتی درمانی شمارهای ‮‭۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۸‬ و خیریه قرار داشته و شامل ‮‭۸۸۶۶‬ خانوار ‮‭۳۶۸۳۰‬ نفر نفر با ترکیب ‮‭۱۹۶۱۴‬ نفر مرد و ‮‭۱۹۰۱۶‬ نفر زن که از این تعداد ‮‭۶۲۷۶‬ زن همسردار ‮‭۱۵‬ تا ‮‭۴۹‬ ساله میباشد. جمع آوری داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه های طراحی شده و به وسیله مصاحبه مستقیم و خانه به خانه صورت گرفته است و در نهایت با استفاده از آزمون های نهایی و نرم افزار‮‭Mini Tab‬ و انجام روشهای توصیفی و تجزیه تحلیل آماری نتیجه گیری نهایی صور گرفت. قسمتی از نتایج به شرح زیر است:‮‭۶۷/۲۱‬ درصد زنان ‮‭۱۵‬ تا ‮‭۴۹‬ ساله شوهر دار تحت پوشش خدمات تنظیم خانواده بودند. سن اولین ازدواج حداقل ‮‭۱۱‬ سال و حداکثر ‮‭۴۲‬ سال با میانگین سنی ‮‭۱۹/۲‬ و انحراف معیار ‮‭۳/۹۷‬ بود. سن اولین حاملگی حداقل ‮‭۱۲‬ سال و حداکثر ‮‭۴۰‬ سال با میانگین سنی ‮‭۲۰/۴۲‬ و انحراف معیار ‮‭۳/۹۷‬ بود. درصد استفاده از انواع روشهای پیشگیری به ترتیب قرص ‮‭۳۴/۱۶‬ درصد، سایر روشها ‮‭۲۳/۵۷‬ درصد، عقیم سازی زنانه ‮‭۱۴/۲۰‬ درصد، کاندوم ‮‭۱۳/۸۳‬ درصد، آی یو دی ‮‭۱۲/۲۱‬ درصد، عقیم سازی مردانه ‮‭۱/۸۳‬ درصد و روش کاشتنی ‮‭۲۱‬ درصد بود. در مورد رابطه سواد با میزان استفاده از خدمات تنظیم خانواده با توجه به‮‭Pvalue<0.05‬ میتوان گفت که هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.مهمترین محل مراقبت و ارائه دهنده خدمت برای ‮‭۹۵/۸۱‬ درصد زنان مراکز بهداشتی درمانی دولتی و مهمترین علت عدم مراجعه جهت مراقبت تنظیم خانواده ضروری ندانستن ‮‭۵۷/۲۸‬ درصد و عدم آگاهی ‮‭۲۳/۹۹‬ درصد بود. ارتباط معنی داری بین آگاهی از خدمات تنظیم خانواده ارائه شونده در مراکز بهداشتی درمانی و سطح سواد افراد وجود داشت.‮‭.Pvalue>0.05‬ شایعترین علل عدم استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری به ترتیب شامل تمایل به بچه دارشدن ‮‭۳۰/۱۸‬ درصد و ضروری ندانستن استفاده از وسایل تنظیم خانواده ‮‭۲۳/۹۲‬ درصد بوده است. افراد موثر در انتخاب روش پیشگیری به ترتیب اولویت: اول خود فرد ‮‭۷۳/۰۶‬ درصد، دوم همسر فرد ‮‭۵۵/۸۵‬ درصد، و سوم کارکنان مراکز بهداشتی درمانی ‮‭۲۲/۸۲‬ درصد بود. میزان همکاری و رفتار شوهر نسبت به استفاده از روشهای پیشگیری ‮‭۷۹/۹۶‬ درصد بطور کامل ، ‮‭۱۴/۳۰‬ درصد بطور نسبی و عدم همکاری ‮‭۴/۴۳‬ درصد میباشد. شکست روشهای پیشگیری در کل ‮‭۱۱/۳۶‬ درصد و به ترتیب مربوط به قرص، روش طبیعی ، کاندوم و آی یو دی است

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سن باروری
Supervisor:
Supervisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
ماهوری, خاطرهUNSPECIFIED
Subjects: midwifery education
obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3091

Actions (login required)

View Item View Item