Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3089

[error in script] (2003) بررسی میزان فراوانی بیماری دژنراتیودیسک در ‮‭MRI‬ ستون مهره‌ای کمری در ‮‭۵۰۰‬ بیمار مراجعه کننده به مرکز ‮‭MRI‬ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
Capture784.JPG

Download (117kB) | Preview

Abstract

بیماری دژنراتیو دیسک مهره کمری ‮‭DLDD(‬)بک اختلال بسیار شایع است که تقریبا در بیشتر بالغین بالای ‮‭۴۹‬ سال دیده میشود ومیزان شیوع آن روزبه روز افزایش است .اتیولوژی آن دقیقا شناخته شده نمی باشد.با توجه به شیوع بالا .وناتوانایی هایی که از بیماری حاصل می شود.مطالعه در مورد این بیماری می تواندکمک بزرگی چه در تشخیص وچه در پیشگیری ودرمان این بیماری بکند.هدف :با توجه به شیوع بیماری وباتوجه به این که تابه حال فراوانی ‮‭DLDD‬ در استان هرمزگان بررسی نشده است ،در این تحقیق برآن شدیم تا با تعیین فراوانی این بیماری در استان وهمچنین تاثیرسن وجنس و وزن چه در شیوع وچه در سطح این بیماری ،گامی در جهت پیشگیری از بروز این بیماری وهمچنین پیشگیری از انجام ‮‭MRI‬های غیر ضروری برداریم تا بدین وسیله از صرف هزینه ،نیروی انسانی و وقت اضافی جهت انجام موارد غیر ضروری ‮‭MRI‬ جلوگیری به عمل ایدوهمچنین پلی برای انجام تحقیقات بزرگتری در آینده باشد.روش کار: در این مطالعه که به صورت گذشته نگر‮‭Retrospective(‬)انجام شده است ،‮‭MRI‬ ستون مهره کمری ‮‭۵۰۰‬بیمارکه باشکایت غیراختصاصی مراجعه کرده بودندمورد بررسی قرارگرفت بدین صورت که پرسشنامه های مربوط به ‮‭۵۰۰‬ بیمارکه درتاریخ مربوط به یک رادیولوژیست خاص مراجعه به کامپیوترگزارش مربوط به هربیمارمطالعه شد واطلاعات لازم در فرم های مربوط ثبت گردید.آمار ونتایج :طی بررسی انجام شده ،بالا رفتن سن ،افزایش در شیوع ‮‭DLDD‬ نشان داده شد‮‭P_Value>0.001(‬)و در گروه سنی کمتر از ‮‭۴۰‬ سال ‮‭۶۳/۵‬ ،در ‮‭۴۰-۶۰‬ سال ،‮‭۸۸‬ و در گروه سنی بالای ‮‭۶۰‬ سال ‮‭۸۳/۴‬ موارد دارای ‮‭DLDD‬ بوده اند.شایع ترین سطح درگیر چه درگروه وزنی و چه در گروه سنی ‮‭L4-L5‬ سپس ‮‭L5-S1‬ می باشد. فراوانترین یافته در سطوحی که بیشتر درگیربیماری ‮‭DLDD‬ می شوندب‍‮‭Protusion‬وده است .ارتباط معنی دار بین شدت بیماری ودر سطح درگیری وجودداشته است (‮‭۰/۰۰۲‬ =‮‭P_Value‬) بحث ونتیجه گیری :افزایش سن و وزن رابطه مستقیم با افزایش شیوع بیماری ‮‭DLDD‬ داردکه به نظر می رسد به علت تغییراتی است که با افزایش سن و وزن دردیسک بین مهرهای رخ می دهد.در این مطالعه ‮‭۳۶/۵‬ افرادزیر‮‭۴۰‬سال دارای ‮‭MRI‬ نرمال بودند بنابراین بهتر است تا حد امکان از انجام ‮‭MRI‬ برای موارد کمردردهای غیراختصاصی پرهیزنمود.طبق این مطالعه شایع ترین دیسک کمری درگیر‮‭L4-L5‬ وسپس ‮‭L5-S1‬ می باشد.با توجه به نتایج حاصله ،کاهش وزن عامل مناسبی در پیشگیری از بیمار ی ‮‭DLDD‬ می‌باشد. همچنین با محدود کردن ‮‭MRI‬ به سطوح تحتانی می توان از صرف هزینه و وقت و نیروی انسانی اضافی جلوگیری به عمل آورد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: دژنراتیودیسک، بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مصطفوی, سیدحسنUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
neurology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Neurology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3089

Actions (login required)

View Item View Item