Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3074

[error in script] (2014) بررسی فراوانی والگوی آنتی بیوتیکی انتروباکتر جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1194.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (338kB)

Abstract

انتروباکتر یک باسیل گرم منفی از خانواده‌صصی انتروباکتریاسه می باشد. گونه های مختلفی از این باکتریهای بیماریزا باعث عفونتهای فرصت طلب در بیماران نقص ایمنی) معمولا در بیماران بستری (و در کسانی که دارای تهویه‌صی مکانیکی هستند، میشوند. دستگاه ادراری و تنفسی شایعترین مکانهای عفونت هستند. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی والگوی آنتی‌صبیوتیکی انتروباکتر جدا شده از نمونه‌صهای کلینیکی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭1392‬ میباشد. روش کار: این مطالعهبصورت توصیفی - مقطعی بر روی نمونه‌صهای کلینیکی مثبت بیماران بستری، در طی سال ‮‭1392‬ انجام شده است. نمونه های کلینیکیبر روی محیط های ‮‭EMB‬ ، ‮‭Blood agar‬ یا ‮‭Mac Conkey‬ کشت داده شدند. کلنی های مشکوک به انتروباکتر با استفاده از رنگ آمیزی گرم، کاتالاز و تست های بیوشیمیایی مثل سیترات، تست اوراز، ‮‭TSI‬و‮‭SIM‬ شناسایی شدند. با استفاده از روش ‮‭Disk diffusion‬ بر روی محیط کشت مولرهینتون و دیسک‌صهای آنتی بیوگرام رایج، الگوی آنتی بیوتیکی آن تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل آماری، اطلاعات مربوط به بیماران و نتایج آزمایشگاهی، وارد نرم افزار ‮‭SPSS‬ نسخه ‮‭20‬ شدند. نتایج: در این مطالعه از ‮‭1783‬ نمونه‌صی کلینیکی کشت مثبت، ‮‭45‬ نمونه جنس انتروباکتر با فراوانی ‮‭52/2‬ پیدا شد. بیشترین فراوانی نمونه‌صهااز ‮‭Trachea12‬ مورد( ‮‭30‬)، کشت زخم ‮‭11‬ مورد ( ‮‭5/27‬)، کشت ادرار ‮‭13‬مورد ( ‮‭5/32‬) ، بخش های داخلی ( ‮‭40‬) و ( ‮‭ICU )30‬ جدا شدند. بیشترین علت بستری بیماران مولتیپل تروما ( ‮‭40‬) بود .موثرترین آنتی‌صبیوتیک‌ها به ترتیب،اوفلوکساسین با حساسیت ( ‮‭5/71‬)، مروپنم ( ‮‭6/66‬)، ایمی‌صپنم ( ‮‭63‬)، سیپروفلوکساسین ( ‮‭61‬) بودند. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب درنالیدیکسیک اسید با مقاومت ( ‮‭6/66‬)، سفتازیدیم ( ‮‭61‬) و سفتریاکسون ( ‮‭60‬) مشاهده شد. نتیجه گیری: در این مطالعه بیشترین حساسیت نسبت به اوفلوکساسین، مروپنم، ایمی‌صپنم و سیپروفلوکساسین بوده است. البته میزان حساسیت این داروها، بر ای مطرح کردن آنها بعنوان آنتی بیوتیک انتخابی،برای درمان تجربی به اندازه کافی بالا نمی باشد. در نتیجه تعیین الگوی آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده، لازم میباشد. واژگان کلیدی: فراوانی، انتروباکتر، الگوی آنتی بیوگرام

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: فراوانی، انتروباکتر، الگوی آنتی بیوگرام
Supervisor:
Supervisor NameEmail
جواد پور, صدیقهUNSPECIFIED
Subjects: medical microbiology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Microbiology
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3074

Actions (login required)

View Item View Item