Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3072

[error in script] (2014) بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت و وضعیت سطح فعالیت بدنی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1192.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (333kB)

Abstract

امروزه با توجه به افزایش نگرانی اعتیاد به اینترنت و پیامدهای ناشی از آن و افزایش جهانی میزان بی تحرکی در زندگی افراد بر آن شدیم تا به بررسی شیوع وابستگی به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس و میزان سطح فعالیت بدنی آنها بپردازیم .روش کار: طی یک مطالعه مقطعی توصیفی با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ‮‭۶۰۳‬ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس فرم اطلاعات دموگرافیک پرسشنامه اعتیاد به اینترنی یانگ و پرسشنامه سطح فعالیت بدنی بک را تکمیل نمودند برای آنالیز داده ها در نرم افزار ‮‭۲۰SPSS‬ ازامار توصیفی ‮‭test T‬ آنالیزواریانس یک طرفه و ‮‭X‬ استفاده شد . سطح معنا داری ‮‭۵‬ ->‮‭pvalue‬در نظر گرفته شد.نتایج : در این بررسی ‮‭۳/۶‬ از دانشجویان دانشج.یان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان معتاد به اینترنت بودند. این شیوع در مردان به طور معنی داری بیش از دختران بود (‮‭۰/..۴‬ = ‮‭) p value‬ سطح فعالیت بدنی به طور معنی داری با سن جنس رشته تحصیلی مقطع تحصیلی و دانشکده مرتبط است میانگین مولفه کاری فعالیت بدنی دختران به طور معنی داری از پسران بیشتر بود . (‮‭۳۶‬ ‮‭۰/۰‬=‮‭value‬ ‮‭p‬) در حالی که به طور معنی داری میانگین مولفه ورزش انها کمتر از پسران بود. (‮‭۰/۰۰۰‬= ‮‭value‬ ‮‭p‬) رابطه معنی داری بین میزان فعالیت بدنی با اعتیاد به اینترنی وجود نداشت .(‮‭۵‬ ‮‭۰/۰‬<‮‭value‬ ‮‭p‬) نتیجه‌گیری: شیوع اعتیاد به اینترنت ‮‭۳/۶‬ بود و دانشجویان پسر بیشتر به اینترنت معتاد بودند . دختران در زمینه کاری از پسران فعال تر هستند اما پسران نسبت به آنها وقت بیشتری را صرف ورزش می کنند. با افزایش سن میزان فعالیت به دلیل افزایش حجم کاری بیشتر می شود.واژه‌های کلیدی: فعالیت فیزیکی، اعتیادبه اینترنت، شیوع، دانشجویان تعریف واژهها: شیوع، میزان فراوانی متغیر در برهه ای از زمان و مکان اعتیاد به اینترنت، نوعی اختلال روان شناختی - اجتماعی است که شامل نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت است و استفاده بیمار گونه ووسواسی از اینترنت را شامل می شود. سطح فعالیت بدنی، طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ‮‭WHO(‬) فعالیت فیزیکی به هر گونه حرکت گفته می شود که با حرکت ماهیچه های اسکلتی تولید و ایجاد میشود وبا مصرف انرژی همراه باشد. دانشجویان : عدهای که در دانشگاه مشغول به تحصیلند

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: فعالیت فیزیکی، اعتیادبه اینترنت، شیوع، دانشجویان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عراقی‌زاده, عبدالمهدیUNSPECIFIED
Subjects: psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3072

Actions (login required)

View Item View Item