Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2975

[error in script] (2017) یررسی تغییرات ضخامت غشای مخاطی سینوس ماگزیلاری در مجاورت ضایعات التهابی پریودنتال و پری اپیکال با استفاده از تصاویر رادیوگرافی توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی ‮‭ComPuted Tomography Cone Bean(‬) در بیماران مراجعه کننده به یک مرکز تصویر برداری فک و صورت در شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1491.JPG

Download (125kB) | Preview

Abstract

مقدمه: قبل از انجام مداخلات جراحی در ققسمت های خلفی فک بالا، تنوعات آناتومیکی، ساختارهای استخوانی و حضور پاتولوژی های سینوس های ماگزیلاری به منظور کاهش خطر ابتلا به عوارض بعد از جراحی باید توسط دندانپزشک مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات ضخامت غشای مخاطی سینوس ماگزیلاری در مجاورت ضایعات پریودنتال و پری اپیکال با استفاده از تصاویر رادیوگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (‭CBCT‬) در بیماران مراجعه کننده به یک مرکز تصویربرداری فک و صورت در شهر بندرعباس می باشد. روش کار: این مطالعه بنیادی بر روی ‮‭251‬ تصویر ‮‭502) CBCT‬ سینوس ماگزیلاری) بیماران مراجعه کننده به مطب مجری طرح به منظور بررسی تغییرات ضخامت غشای مخاطی سینوس ماگزیلاری در مجاورت ضایعات التهابی پریودنتال و پری اپیکال و نیز وضعیت استیوم ‮‭OMC)‬) سینوس های ماگزیلاری و شیوع کیست احتباسی مخاطی ‮‭MRC)‬) انجام شد. تصاویر ‮‭CBCT)‬) با استفاده از سیستم تصویر برداری سه بعدی ‮‭Vatech Duo3D)‬) به دست آمدند. به منظور بررسی و آنالیز تصاویر، نرم افزار ‮‭EZ3D‬ مورد استفاده قرار گرفت. با بهره گیری از قابلیت اندازه گیری خطی افزار مورد استفاده، تصاویر در مقاطع کرونال و ساژیتال تجزیه و تحلیل و اندازه گیری شدند. در نهایت آنالیز داده ها توسط آزمون های ‮‭KrusKal - Wallis, Mann Whithney, Chi Square‬ و با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ نسخه ‮‭22‬ انجام گردید. یافته ها: ضخامت غشای مخاطی سینوس ماگزیلاری: از میان ‮‭502‬ سینوس بررسی شده، ‮‭177‬ سینوس ‮‭35/2)‬درصد) افزایش در ضخامت غشای مخاطی نشان دادند. تفانوت آماری معنا داری بین دو جنس از نظر افزایش در ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری وجود داشت و در مردان ضخامت مخاط بیشتر از زنان بود ‮‭.)(P>0/001)‬ شیوع بیشتر ضخیم شدگی غشای مخاطی در گروه سنی ‮‭30-39‬ سال مشاهده شد. از نظر داشتن ضایعه پری اپیکال، دندان ‮‭6‬ با ‮‭30/48‬درصد بیشترین درگیری داشت. ارتباط آماری معنی داری بین دو فاکتور ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری با وجود ضایعه پری اپیکال وجود داشت ‮‭.(P>0/001)‬ و دندان ها با ضخیم شدگی ‮‭PDL‬ بیشترین تاثیر در افزایش ضخامت مخاط داشتند. آماری معنی داری بین دو فاکتور ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری با موقعیت ضایعه پری اپیکال وجود داشت ‮(‭P=0/001‬) و ضایعات پری اپیکالی که کورتکس سینوس را به سمت بالا جابجا کرده بودند بیشترین تاثیر در افزایش ضخامت مخاط داشتند. ارتباط آماری معنی داری بین دو فاکتور ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری با وجود ضایعه پریودنتال عمودی وجود داشت. ‮‭.(P=0/026)‬ از نظر ضایعه پریودنتال عمودی، دندان ‮‭6‬ با ‮‭38/95‬درصد بیشترین درگیری را داشت. ارتباط آماری نزدیک به معنی دار بین دو فاکتور ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری با هم پوشانی ضایعات التهابی پری اپیکال و پریودنتال وجود داشت. ‮‭P=0/058)‬) از ‮‭502‬ سینوس بررسی شده، ضخیم شدگی غشای مخاطی سینوس ماگزیلاری در ‮‭26‬ سینوس ‮(‭5/17‬درصد) به صورت موضعی و در ‮‭134‬ سینوس ‮(‭26/09‬دصد) به صورت منتشر بود. در ‮‭20‬ سینوس نیز ‮‭3/98)‬درصد) ‮‭MRC‬ وجود داشت. متداول ترین مکان ضخیم شدگی مخاط به صورت موضعی، در کف کورتکس بالای دندان ‮‭6‬ با ‮‭61/54‬درصد و پس از آن در دندان ‮‭7‬ با ‮‭30/76‬درصد مشاهده شد. ‮‭Mucous Rrtention Cyst‬ از نظر شیوع ‮‭MRC‬ در گروه های سنی، دهه دوم سنی ‮‭50(‬درصد و پس از آن دهه سوم سنی ‮‭30(‬درصد) بیشترین درگیری را داشتند. تفاوت آماری معناداری بین گروه های سنی مختلف از نظر فراوانی ‮‭MRC‬ وجود داشت. ‮‭Osteo Meatal ComPlex .)(P=0/024)‬ از ‮‭502‬ سینوس بررسی شده در ‮‭35‬ سینوس ‮‭6/98)‬درصد)‮‭OMC‬ بسته بود. تفاوت آماری معنی دار بین دو جنس از نظر بسته بودن ‮‭OMC‬ وجود داشت و مردان ‮‭OMC‬ بسته بیشتر از زنان بود ‮‭.(P=0/017)‬ تفاوت آماری معنی دار بین گروه های سنی بسته بودن ‮‭OMC‬ وجود داشت و دهه سوم سنی ‮‭64/5(‬درصد) بیشترین درگیری را داشتند ‮‭.(P=0/009)‬ در این این مطالعه در موارد ذکر نشده تفاوت آماری وجود نداشته است. نتیجه گیری: درمان دندانپزشکی و جراحی قسمت های خلفی فک بالا می تواند درگیر شدن غشای مخاطی سینوس های ماگزیلاری و ایجاد سینوزیت گردد بنابراین داشتن آگاهی از تنوعات آناتومیکی سینوس های ماگزیلاری قبل از انجام عمل جراحی باعث تسهیل و تسریع در نتیجه جراحی، به حداقل رساندن عوارض و آسیب های جراحی به همراه حداکثر زیبایی و نتایج عملکرد می شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کلید واژگان: ‮‭Thickening of the maxillary sinus mucousal membrane‬، ‮‭Periodontal bone loss, Periapical lesions, Cone Beam Computed‬، ‮‭Tomography, Mucous Retention Cyst, Osteo Meatal Complex‬
Supervisor:
Supervisor NameEmail
افسا, معصومهUNSPECIFIED
Subjects: restorative dentistry
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2975

Actions (login required)

View Item View Item