Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2969

[error in script] (2014) بررسی سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ در بیماران مبتلا به سیروز کبدی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس در سال ‮‭1393‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1488.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (97kB)

Abstract

مقدمه: ویتامین‮‭D‬، یکی از مواد معدنی مهم در بدن می باشد که وظایف متعددی در بدن انسان بر عهده دارد، یکی از مکان هایی که این ویتامین متابولیزه می شود کبد می باشد، هدف از انجام این مطالعه بررسی سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ در بیماران مبتلا به سیروز کبدی غیر الکلی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس در سال ‮‭1393‬ می باشد. روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد ‮‭78‬ نفر ( ‮‭43.3‬) گروه مورد و تعداد ‮‭102‬نفر ‮‭56/7(‬درصد) نفر نیز در گروه شاهد حضور داشتند، تشخیص سیروز بر اساس علایم بالینی پایدار، پاراکلینیک ، مارکرهای سرولوژیک هپاتیت و بررسی آنزیم های کبدی و هم چنین بیوپسی کبد انجام شد. شدت سیروز در این بیماران بر اساس طبقه بندی ‮‭Chil-dPugh‬ و امتیاز بندی ‮‭MELD‬ تعیین شد. ویتامین ‮‭D‬ کمتر از ‮‭50 nmol/L‬ معادل ‮‭20 ng/ml‬ به عنوان کمبود ویتامین ‮‭D‬ در نظر گرفته شد، داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ ورژن ‮‭19‬ و با استفاده از شاخص های آماری توصیفی، ‮‭test-Independent t‬،‮‭square- Chi‬، ‮‭pearson‬ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: میانگین سنی کل افراد شرکت کننده در مطالعه‮‭48.4 5‬ سال بود، ‮‭124‬ نفر ( ‮‭68.9‬) مرد و ‮‭56‬ نفر ( ‮‭31.1‬) زن بودند، هپاتیت ‮‭B‬ و هپاتیت ‮‭C‬ هر کدام با ‮‭22‬نفر ( ‮‭28.9‬)بیشترین فراوانی علت منجر به سیروز را در بین بیماران داشتند. فراوانی کلاس های ‮‭CHILD‬ به ترتیب ‮‭32‬ نفر ( ‮‭41‬) در کلاس ‮‭A‬، ‮‭33‬ نفر ( ‮‭42.3‬) کلاس ‮‭B‬ و ‮‭13‬ نفر ( ‮‭16.7‬) کلاس ‮‭C‬ بود. سطح ویتامین ‮‭D‬ به طور معناداری در گروه شاهد بیشتر بود ‮‭)P>0.001(‬ .بین نمره مربوط به ‮‭Pugh- Child‬، ‮‭MELD‬ با سطح ویتامین ‮‭D‬ رابطه معکوسی وجود داشت. نتیجه گیری: سطح ویتامین ‮‭D‬ در بین بیماران سیروزی پایین می باشد، و با افزایش شدت بیماری این میزان نیز کمتر می شود، استفاده از مکمل های ویتامین ‮‭D‬ ممکن است به بهبود وضعیت این بیماران کمک کند.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: کلمات کلیدی: کمبود ویتامین‮‭D‬، بیماری مزمن کبدی، سیروز
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, حمیدUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
اقبالی, هاجرUNSPECIFIED
Subjects: gastrointestinal and hepatic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2969

Actions (login required)

View Item View Item