Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2938

[error in script] (2012) بررسی خطر خودکشی در خویشاوندان درجه اول اقدام کنندگان به خودکشی در بیماران مسمومیت عمدی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰‬ در مقایسه با گروه شاهد. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1092.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (260kB)

Abstract

خودکشی عمل آگاهانه نابودسازی بدست خود است. شناخت ارتباط متقابل بین عوامل خطر و محافظت کننده در رفتارهای خودکشی، و چگونگی تعدیل کردن این تقابل چالشهای پیشگیری از خودکشی هستند.در این پژوهش ما بر آنیم تا خطر خودکشی در خویشاوندان درجه اول اقدام کنندگان به خودکشی را بررسی کرده و به شناسایی افراد در معرض خطر بیشتر بپردازیم. روشها و مواد:خویشاوندان درجه اول افراد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس می باشد که به علت اقدام به خودکشی بستری شده اند در این مطالعه که از نوع مطالعه مقطعی مورد شاهدی است وارد شدند. گروه شاهد از بین خویشاوندان درجه اول بیماران سایر بخشها به شیوهخ تصادفی ساده با رعایت موارد همسان سازی انتخاب شدند.سوالات اختصاصی در مورد خطر خودکشی که بر گرفته ار پرسشنامه مقیاس افکار خودکشی بک ‮‭beck suicide ideation‬ می باشد در اختیار آنان قرار گرفت و خطر خودکشی در آنان بررسی شد. برای بررسی آماری، از نرم افزار ‮‭SPSS‬ استفاده شد. آزمون کای دو برای مقایسه نتایج بدست آمده از دو گروه استفاده گردید.‮‭P-value‬ کمتر از ‮‭۰/۰۵‬ از نظر آماری مهم تلقی شد.نتایج:‮‭۱۲۱‬ پرسشنامه از خویشاوندان درجه اول اقدام به خودکشی و ‮‭۲۴۲‬ پرسشنامه گروه شاهد بررسی و نمره گذاری شد.در این مطالعه ارتباط میان خطر خودکشی با سابقه قبلی اقدام به خودکشی (‮‭۰/۰۰۱‬=‮‭P‬) ، وضعیت تاهل (‮‭۰/۰۰۱‬=‮‭P‬)،وضعیت سکونت (‮‭۰/۰۰۱‬=‮‭P‬)، سابقه اختلالات روانپزشکی (‮‭۰۱۶‬/=‮‭P‬)و سابقه مصرف مواد مخدر (‮‭۰/۰۰۱‬=‮‭P‬)نشان داده شد. همچنین رابطه معنا داری میان سابقه اقدام به خودکشی در خانواده درجه اول و ریسک خودکشی در افراد وجود داشت. (‮‭۰۱۷‬/=‮‭.)P‬بحث:در این مطالعه ارتباط میان خطر خودکشی با وضعیت تاهل،وضعیت سکونت، سابقه قبلی اقدام به خودکشی، سابقه اختلالات روانپزشکی و سابقه فامیلی خودکشی نشان داده شد. ولی ارتباط معنی داری میان ریسک خودکشی با جنس (‮‭۰/۰۷۲‬=‮‭P‬) و سن (‮‭۰/۲۲۴‬=‮‭P‬) که این یافته می تواند بعلت تفاوتهای فرهنگی و مذهبی جامعه ما با غرب باشد

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ---
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صدیق, حمزهUNSPECIFIED
Subjects: general
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2938

Actions (login required)

View Item View Item