Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2883

[error in script] (2011) مقایسه تاثیر فتوتراپی مداوم و فتوتراپی متناوب در کاهش بیلی‌روبین در نوزادان بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸-۳۳۸۹‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1067.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (264kB)

Abstract

زمینه: زردی نوزادی به عنوان یک مشکل مهم در هفته ی اول تولد در نوزادان مطرح می باشد که موجب نگرانی پزشکان و والدین شده است.حدود ‮‭۶۰‬ نوزادان ترم و ‮‭۸۰‬ نوزادان پره ترم، در دوره ی نوزادی دچار زردی می شوند که ‮‭۵-۱۰‬ آنها نیاز به فتوتراپی دارند.فتوتراپی به عنوان یک روش بی خطر هم در درمان و هم جهت پروفیلاکسی در کاهش زردی به کار می رود.با توجه به اینکه فتوتراپی سبب جدایی مادر و نوزاد و اختلال در پروسه شیردهی مادر می شود و همچنین نگرانی هایی که درباره ی تخریب مواد ژنتیک وجود دارد، بر آن شدیم که دو روش فتوتراپی مداوم و فتوتراپی متناوب را مقایسه کرده و روشی برگزینیم که از این نگرانی ها کاسته شود. هدف: این مطالعه به منظور مقایسه ی فتوتراپی مداوم و فتوتراپی متناوب در کاهش بیلی روبین در نوزادان بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸-۱۳۸۹‬ صورت گرفت. روش کار: این مطالعه یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که روی ‮‭۱۰۰‬ نوزاد که در بیمارستان کودکان بندرعباس از بهمن ماه ‮‭۸۸‬ بستری شدند، انجام گرفت.نوزادان تحت مطالعه از طریق روش ‮‭simple Randomization‬ به دو گروه تقسیم شدند که ‮‭۳۹‬ نوزاد در گروه فتوتراپی متناوب (یک ساعت فتوتراپی و یک ساعت قطع فتوتراپی داشتند) و ‮‭۶۱‬ نوزاد در گروه فتوتراپی مداوم (دو ساعت و چهل و پنج دقیقه فتوتراپی و ‮‭۱۵‬ دقیقه قطع فتوتراپی داشتند) قرار گرفتند.بیلی روبین نوزادان هر ‮‭۱۲‬ ساعت بعد از شروع فتوتراپی اندازه گیری شد.داده ها در پرسش نامه هایی گردآوری شد.داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار ‮‭۱۷SPSS‬آنالیز شد و از تست آماری ‮‭t-tset‬ و کای اسکونر جهت تعیین رابطه ی متغیرها استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون نشان داد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین طول مدت فتوتراپی، میزان کاهش بیلی روبین و همچنین میزان عوارض در دو گروه نوزادان تحت فتوتراپی وجود ندارد. نتیجه گیری: فتوتراپی متناوب (یک ساعت فتوتراپی و یک ساعت قطع فتوتراپی) به اندازه فتوتراپی مداوم (دو ساعت و چهل و پنج دقیقه فتوتراپی و ‮‭۱۵‬ دقیقه قطع فتوتراپی) در کاهش سطح بیلی روبین در نوزادان فول ترم موثر است. همچنین میزان بروز عوارض و طول مدت فتوتراپی با هم تفاوت معنی داری نداشت. کلید واژه ها: زردی نوزادی‌؛ بیلی روبین غیر مستقیم‌؛ فتوتراپی متناوب‌؛ فتوتراپی مداوم

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: زردی نوزادی‌؛ بیلی روبین غیر مستقیم‌؛ فتوتراپی متناوب‌؛ فتوتراپی مداوم
Supervisor:
Supervisor NameEmail
گودرزی, رخشانهUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
pediatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2883

Actions (login required)

View Item View Item