Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2861

[error in script] (2017) بررسی زاویه H در افراد بندرعباس در سال ۱۳۹۶ و میزان رضایت مندی از آن. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
Farhadi atefeh.jpg

Download (259kB) | Preview

Abstract

پیشینه و هدف: با توجه به این موضوع که میزان زوایه H در هر نژاد متفاوت می باشد و استفاده کردن از یک میانگین مشابه برای تمام افراد غیر ممکن است بنابراین اهمیت اندازه گیری این زاویه را در نژاد بندرعباس می رساند و می توان با مشخص نمودن این زاویه به تشخیص و طرح درمان بهتر بیماران ارتودنسی پرداخت. شیوه و روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی ۱۶۶ نمونه (۹۵ مرد و ۷۱ زن) که در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۷ سال بودند به صورت تصادفی از کلینیک دندان پزشکی بندرعباس انتخاب شدند، سپس از این بیماران فتوگرافی از پروفایل تهیه و با مشخص کردن نقاط N و POg و همچنین زاویه H بررسی ها انجام شد سپس نتایج آنالیز زاویه ها بر حسب، جنس و میزان رضایت بیماران از پروفایل توسط نرم افزار SPSS۱۷ ارزیابی شد. نتیجه گیری: بین زاویه H و میزان رضایت از پروفایل هیچ ارتباط معنا داری وجود نداشت (P-Value=۰/۴۷۶)، بین جنسیت و زاویه H ارتباط معنا داری وجود داشت. (P<۰/۰۰۱) در واقع میزان زاویه H در زنان بیشتر و میانگین زاویه در زنان ۱۷/۳۶ بود. بین سن و زاویه H هیچ ارتباط معنا داری وجود نداشت (P-value=۰/۷۳۵). fpe بحث: میانگین زاویه H برای جمعیت نژاد هرمزگان تعیین شد. میانگین ها به دست آمده از این مطالعه برای زنان و مردان نسبت به سایر شهرهای ایران متفاوت و بیشتر می باشد. از این مقادیر به دست آمده می توان برای تشخیص و طرح درمان ارتودنسی استفاده کرد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: آنالیز Holdaway، زاویه H
Supervisor:
Supervisor NameEmail
فخری, فرنازUNSPECIFIED
Subjects: ear nose and throat
medical Dental
orthodontics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Orthodontics
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Maxillofacial Surgery
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2861

Actions (login required)

View Item View Item