Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2846

[error in script] (2017) یررسی کالپروتکتین ‮‭Calprotectin(‬) مدفوع در ارزیابی بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده( ‮‭Inflammatory Bowel Disease‬). پایان نامه مقطع PhD.

[img]
Preview
Image
1478.JPG

Download (96kB) | Preview

Abstract

مقدمه: بیماری اتهابی روده باید در هر بیمار با شکایت از درد مزمن یا راجعه شکم و اسهال مورد شک قرار گیرد. دستورالعمل های کنونی آندوسکوپی با نمونه برداری بافتی را برای تشخیص بیشتر پیشنهاد می دهند اما اخیرا اندازه گیری کالپروتکتین مدفوع به عنوان یک نشانگر پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه، بررسی کالپروتکتین مدفوع در ارزیابی بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده بود. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت شاهد - مورد در بیمارستان شهید محمدی هرمزگان در فاصله زمانی ‮‭1392-1393‬ انجام گردید. ‮‭120‬ بیمار وارد مطالعه شدند که از این تعداد ‮‭60‬ نفر مبتلا به ‮‭IBD‬ و ‮‭60‬ نفر مبتلا به ‮‭IBS‬ بودند. متغیرهای ‮‭Hct, ESR, FCP‬ و ‮‭CRP‬ درتمامی بیماران مورد اندازه گیری قرار گرفت. یافته های پژوهش: طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، از نظر متغیرهای ‮‭P=0/0001(ECP‬)، ‮‭P=0/0001( ESR‬)، ‮‭P>0/0001(CPR‬) و ‮‭P=0/002( Hct‬)اختلاف معنی داری بین دو گروه ‮‭IBD‬ و ‮‭IBS‬ مشاهده گردید. به طوریکه، میانگین ‮‭FCP‬، ‮‭ESR‬، ‮‭CPR‬ در گروه ‮‭IBD‬ بیشتر از گروه ‮‭IBS‬ بود اما میانگین ‮‭Hct‬ در گروه ‮‭IBS‬ بیشتر بود. فرم فعال ‮‭CD‬ نسبت به فرم غیر فعال ‮‭508/33-+114/88‬ واحد از ‮‭FCP‬ بیشتری برخوردار بوده است ‮‭.)P=0/0002(‬ در بررسی سطح پیش بینی کننده فاکتور ‮‭FCP‬ جهت تشخیص بیماری ‮‭IBD‬ بر اساس اطلاعات این مطالعه، بهترین نفقطه جدا کنندگی ‮‭Cut off point(‬) بر اساس نمودار ‮‭ROC‬، میزان ‮‭FCP‬ برابر با ‮‭77/05‬ واحد با حساسیت ‮‭96/7‬ درصد و اختصاصیت ‮‭91/7‬ درصد می باشد. بحث و نتیجه گیری: کالپروتکتین مدفوع یک مارکر تشخیص غیر تهاجمی مفید در افتراق دو بیماری ‮‭IBD‬ و ‮‭IBS‬ می باشد.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: کلمات کلیدی: بیماری التهابی روده، سندرم روده تحریک پذیر، کالپروتکتین مدفوع.
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, عبداللهUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2846

Actions (login required)

View Item View Item