Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2832

[error in script] (2017) بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر خود مراقبتی بیماران دیابت نوع ۲. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1471.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (115kB)

Abstract

سابقه و هدف: دیابت شایعترین و مهمترین بیماری متابولیک در انسان است که به سبب شیوع فراوان آن امروزه به عنوان یک مشکل بزرگ بهداشتی در دنیا مطرح می باشد. بیماریزایی این عارضه، چه از نظر درمانی و چه از جهت از کارافتادگی بسیار بالا و یکی از عمده ترین مسائل بهداشتی، درمانی انسانهاست. اکثر مطالعات نشان می دهد که خود مراقبتی دیابت باعث کنترل قند خون در بیماران شده که به نوبه خود به نتایج بهتر سلامت منجر می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر خودمراقبتی بیماران دیابت نوع ‮‭2‬ بر مبنای تئوری انگیزش محافظت انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی قبل و بعد بود. نمونه پژوهش ‮‭114‬ بیمار مبتلا به دیابت نوع ‮‭2‬ بودند که به طور تصادفی در گروه آزمون ‮‭59(‬ نفر) و شاهد ‮‭55(‬ نفر) قرار گرفتند. ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر سه بخش (سوالات دموگرافیک، پرسشنامه توان مراقبت از خود بیماران دیابتی و پرسشنامه در خصوص سازه های تئوری انگیزش محافظت) بود که این پرسشنامه ها در دومرحله توسط هردوگروه آزمون و شاهد قبل و دوماه بعد از اجرای مداخله ‮‭spss‬ آموزشی تکمیل شد و داده ها توسط نرم افزار آماری وآنالیز آماری، شامل آمارتوصیفی وآمار تحلیلی (آزمون تی تست وتی زوجی) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته‌ها: درگروه مداخله بین میانگین نمرات سازه های مدل مطالعه قبل از مداخله آموزشی با دو ماه بعد از آموزش اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد. پاداش درک شده ‮‭P=0/015(‬) حساسیت درک شده ‮‭P>0/001(‬) شدت درک شده ‮‭P=0/020(‬) ترس درک شده ‮‭P=0/002(‬) خودکارآمدی درک شده‮‭P=0/001(‬) کارآمدی پاسخ درک شده ‮‭P>0/001(‬)، هزینه پاسخ درک شده ‮‭P>0/001(‬)، انگیزش کحافظت درک شده ‮‭P>0/001(‬) و رفتارهای خود مراقبتی درک شده ‮‭.)P=0/001(‬ درحالی که در گروه شاهد بین میانگین نمرات قبل و بعد اختلاف آماری نشده ‮‭.)P<0/05(‬ نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که می توان از تئوری انگیزش محافظت به عنوان چارچوبی در طراحی برنامه های آموزشی استفاده کرد و از اثربخشی مداخله براساس این تئوری در خود مراقبتی بیماران دیابت نوع ‮‭2‬ حمایت کرد.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: کلید واژه ها: مداخله آموزشی، انگیزش محافظت، خود مراقبتی، بیماران دیابتی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عابدینی, صدیقهUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
محسنی, شکرالهUNSPECIFIED
Subjects: gastrointestinal and hepatic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2832

Actions (login required)

View Item View Item