Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2828

[error in script] (2017) بررسی میزان و علل استرس در دانشجویان دندانپزشکی بندرعباس در سال ۱۳۹۵ در بخش های مختالف بالینی و ارتباط آن با کارایی (نمره عملکرد) دانشجویان در هر بخش. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Morabi.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (314kB)

Abstract

پیشینه و هدف: استرس یک اصطلاح گسترده است که برای توصیف روانی مورد استفاده قرار گرفته است. و دندانپزشکی به عنوان یکی از استرس زا ترین رشته های تحصیلی اثبات شده است. با توجه به اهمیت میزان استرس دانشجویان دندانپزشکی و تاثیر آن بر روی میزان یادگیری و نحوه ی انجام کار، این مطالعه با هدف بررسی میزان و علل استرس در دانشجویان دندانپزشکی بندرعباس در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. روش تحیقیق: این مطالعه یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است و میزان استرس یه وسیله پرسشنامه Dass21 و میزان عملکرد بر حسب نمره بخش بالینی ارزیابی و میزان استرس به تفکیک بخش ها نیز به وسیله پرسشنامه آماده شد توسط پژوهشگر سنجیده شد. اطلاعات به دست آمده در نرم افزار SPss ورژن ۲۴ وارد و به وسیله آزمون های آماری ANOva و مجذور کای و ضریب همبستگی اسپیرمن و T-test تجزیه و تحلیل شد. نتایج: تحقیق بر روی ۱۲۲ نفر از دانشجویان سال های سه، چهار، پنج و شش دندانپزشکی بندرعباس در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ صورت گرفته است. تعداد پرسشنامه جمع آوری شده، ۱۰۰ سری بوده و از آن میان ۴۸ نفر پسر و ۵۲ نفر دختر بودند. بین میزان مدت تحصیل دانشجویان و استرس (P=0.005) و بین جنس و استرس (P>0.001) و همچنین بین نحوه ی ورود دانشجو به دانشگاه و استرس (P=0.003) رابطه ی معنی داری وجود داشت. بیشترین نمره ی دروس عملی مربوط به بخش پاتولوژی با میانگین ۴۲،۲-+۱۷،۰۴ و درس جراحی با میانگین ۱،۷_+۱۴،۴۳ کمترین نمره کسب شده را داشت. درس اندودنتیکس با میانگین ۰،۶۹-+۲،۱۶ از ۴ نمره بیشترین میزان استرس را داشت و پس از آن دروس ترمیم و پروتز در رتبه های بعدی قرار داشتند و کمترین میزان استرس به ترتیب به دروس دندانپزشکی جامعه نگر، پاتولوژِی و رادیدلوژی تعلق داشت. بحث: عواملی که موجب استرس بیشتری هستند: تکمیل کردن و زیاد بودن حجم (Requirement) بیشترین میزان استرس را در درس پریودنتیکس، ترمیمی، اطفال و اندودنتیکس ایجاد می کند. عدم رضایت از نوع ارزشیابی عملکرد بالینی در رتیه ی دوم استرس زایی در دروس جراحی و اندودنتیکس قرار دارد. ارزشیابی سلیقه ای که گاها" در برخی دروس عملی دیده می شود، بسیار استرس زا بوده و کاها" دانشجویان را با مشکلات عدیده ی روان شناختی روبرو می کند.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: استرس، دانشجو، دندانپزشکی، عملکرد بالینی، ارزشیبابی، مشکلات روانی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صدر, سعیدهUNSPECIFIED
Subjects: medical Dental
psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral Medicine
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2828

Actions (login required)

View Item View Item