Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2816

[error in script] (2002) بررسی تغییرات سطح کلسیم و فسفر و یافتن ارتباط آن با هیپرتروفی بطن چپ در بیماران با مرحله پایانی از نارسایی کلیه در بخش همودیالیز بیمارستان شهید محمدی از مرداد ماه ‮‭۱۳۸۱‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img]
Preview
Image
Capture733.JPG

Download (109kB) | Preview

Abstract

عوارض قلبی عروقی اصلی مرگ در بیماران ‮‭ESRD‬ می‌باشند و از جمله مهمترین ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی هیپرتروفی بطن چپ می‌باشد که خود دارای علل متعددی از جمله هیپرتانسیون سیستمک - آنمی - هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه - سن و جنس بیماران و طول مدت همودیالیز است در این تحقیق ما بر آن شدیم که ارتباط معنی‌دار بین تغییرات سطح سرمی ‮‭Ca , P‬ سرم بیماران و هیپرتروفی بطن چپ به عنوان عاملی در راستای هیپرتروفی بطن چپ را مورد بررسی قرار دهیم. هدف از این پژوهش بررسی تعیین سطح خونی ‮‭Ca ,p‬ و ضریب آندو و یافتن ارتباط آن با هیپرتروفی بطن چپ در بیمارانی که در بیمارستان شهید محمدی همودیالیز می‌شوند. این مطالعه بصورت توصیفی - تحلیلی بوده و جامعه‌آماری مورد نظر ‮‭۵۶‬ بیمار دیالیزی بخش دیالیز بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس بوده که ماهیانه از آنها ‮‭Ca, P, Hb, Hct‬ گرفته شده و علائم حیاتی آنها ثبت شده و هر سه ماه یکبار ‮‭ALb‬ چک شده و در آخر دوره یکساله (مرداد ‮‭۸۱‬ تا مرداد ‮‭۸۲‬) یک نوبت ‮‭ECG‬ و اکوکاردیوگرافی از بیمار گرفته شده و ارتباطعوامل یاد شده با هیپرتروفی بطن چپ بررسی شده و فاکتورهای مخدوش کننده از جمله هیپرتانسیون - طول مدت دیالیز کنترل شده است. نتایج: ا- اغلب بیماران همودیالیزی دارای درجاتی از ‮‭LVH‬ می‌باشند. (‮‭۵۷/۱‬) ‮‭۲‬- اختلاف سن و جنس معنی‌دار در گروه دارای هیپرتروفی بطن چپ یافت نشد. ‮‭۳‬- عوامل مثل طول مدت همودیالیز و هیپرتانسیون سیستمیک ارتباط مشخص با هیپرتروفی بطن چپ دارند. ‮‭P>0.05(‬) ‮‭۴‬- فاکتورهایی مثل آنمی - سطح ‮‭ALP‬ سرم رابطه مشخص با شیوع‮‭LVH‬ ندارند. -‮‭۵‬ استفاده از داروهایی مثل ‮‭ACEI‬ و اریتروپویتین مصنوعی در جلوگیری از بروز ‮‭LVH‬ مفید بوده است. ‮‭P>0.05(‬) ‮‭۶‬- شیوع هیپرتروفی بطن چپ با افزایش ضریب ‮‭CaxP‬ بیشتر می‌شود.‮‭P>0.05(‬) ‮‭۷‬- کلسیفیکاسیون دریچه‌های قلبی و بافت میوکارد با ‮‭CaxP‬ در رابطه است. ‮‭P>0.05(‬) با نگاه کلی به نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات مشابه می‌توان نقش کلیدی ضریب ‮‭CaxP‬ یا‮‭Caicium Phosphor Product‬ را در افزایش بروز هیپرتروفی بطن چپ در بیماران همودیالیزی خاطر نشان کرد و لذا می‌توان آن را به عنوان معیاری جهت کم کردن شیوع هیپرتروفی بطن چپ استفاده نمود. کلید واژه‌ها: ‮‭LVH - ECG - Echocardiography - ESRD - Caxp‬ - همودیالیز

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: echocardiography - ESRD - Caxp‬ - همودیالیز
Supervisor:
Supervisor NameEmail
سامی مقام, حمیدرضاUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
UROLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2816

Actions (login required)

View Item View Item