Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2813

[error in script] (2003) مقایسه فراوانی پیامدهای مادری و جنینی بین سزارینهای اورژانس و الکتیو در مدت زمان بستری مادران در سال ‮‭۱۳۸۲‬ در بیمارستان شریعتی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture731.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (115kB)

Abstract

سزارین عبارت است از خروج جنین از شکم مادر از طریق برش بر روی جدار شکم ونیز برش بر روی جدار رحم این عمل جراحی عوارض گوناگون مادری وجنینی از جمله تب بعد از عمل آسیب به ارگانهای مجاور در حین جراحی خونریزی و... را بر دارد وجوداین عوارض ما را بر آن داشت تا گروهی از این پیامدها را در مرکز درمانی دکتر علی شریعتی که به نوبه خود یک مرکز مهم در استان میباشد بررسی کنیم .هدف ازاین بررسی تعیین ومقایسه عوارض مادری وجنین بین سزارین‌های اورژانس والکتیو انجام شده در سال ‮‭۱۳۸۲‬ در مرکز دکتر علی شریعتی می‌باشد در این مطالعه گروهی از پیامدها بررسی شد که در مدت بستری مادر ممکن است برای مادر وجنین اتفاق بیافتد پیامدهای مادری عبارت بودند از تب بعد از ‮‭۲۴‬ ساعت اول نیاز به لاپاراتومی مجدد نیاز به بستری در ‮‭ICU‬ و مرگ ومیر در مادران وپیامدهای جنینی را اثر بر آپگار دقیقه اول وپنچم نیاز به بستری در ‮‭NICU‬ نیاز به انتوباسیون ومرگ نوزادان تشکیل میداند.روش کار مطالعه پیش روی بصورت گذشته نگر وتوصیفی انجام شد.در سال ‮‭۱۳۸۲‬،‮‭۱۱۲۳‬ مورد سزاراین انجام شده است جمعیت مورد مطالعه را گروه سزارینهای الکتیو‮‭۲۱۶‬ مورد (‮‭۱۹/۲۳‬) وسزاریتهای اورژانس ‮‭۴۳۳‬ مورد (‮‭۳۸/۵۵‬) تشکیل میدادند گروه سزارین به علت بروزمکونیوم غلیظ ‮‭۱۷۵‬ مورد (‮‭۱۵/۵۸‬) سزارین به علت دیسترس جنینی ‮‭۱۲۱‬ مورد (‮‭۱۰/۷۷‬) و‮‭۱۷۸‬ مورد (‮‭۱۵/۸۷‬) گروه آخر که شرایط لازم برای شرکت در مطالعه را نداشته‌اند از مطالعه کنار رفتند در گروه آخر موارد سزارین قبل از بلوغ جنین(قبل از ‮‭۳۶‬ هفتگی) وجود آنومالی در جنین که مطمنعادر پیامدهای جنینی موثر است وسزارینهای انجام شده در مادرانی که قبل از تولد مرگ جنین مشخص شده بود قرار داشتند که از مطالعه حذف شدند گروه سزارین به علت دیسترس جنینی ومکونیوم غلیظ نیز به علت اثرات سوء احتمالی وامکان ایجاد خدشه در داده‌های آماری از مطالعه کنار رفتند به اتعداد جمعت مورد مطالعه پرسشنامه تدوین شده وبرای هر مادر یک پرسشنامه بطور کامل پر شد اطلاعات جمع آوری شد تئسط نرم افزارآماری ‮‭spss‬ بررسی وتحلیل شد در این مطالعه ‮‭P>0.05‬ معنی دار محسوب میشود.نتایج بدست آمده به این صورت بود که در گروه سابقه بیماری قلبی فقط ارتباط معنی دار بین سزارین اورژانس و سابقه فشار خون قلبی وجود داشت در گروه تعداد حاملگی قلبی ارتباط معنی داری بین سزارین اورزانس وحاملگی اول وجود داشت در قسمت علل انجام سزارین رایطه معنی دار بین سزارین الکتیو وسزارین تکراری وجود دارد همچنین اکلامپسی پره اکلامپسی وچند قلوبی با سزارین اورژانس ارتباط معنی دار داشتند در گروههای مریوط به عدل پیشرفت پرولاپس بند ناف خونریزی هاو وضعیت قرار گیری غیر سفالیک نیز ارتباط معنی دار با سزارین اورژانس وجود دارد اعمال جراحی ژنیتال مثل ترمیم قدامی خلفی وژان ارتباط نزدیک با سزارین الکتیو داشتند در قسمت پیامدهای مادری چند مورد بررسی شدند که از این میان نیاز به لاپاراتومی ونیاز به بستری در ‮‭ICU‬ در مادران ارتباط معنی دار با سزارین اورژانس داشتند ولی تب بعد از عمل ومرگ مادران ارتباط خاصی با نوع سزارین نداشت اگر چه مقادیر آماری در تب بعد از عمل بسیارنزدیک به دمعنی دار میباشد‮‭P=0.053(‬) در گروه پیامد های جنینی تمام عوارض در گروه سزارین اورژانس بطور معنی دار بیشتر بوده است نتایج این مطالعه نشان میدهد که عوارض جنینی بررسی شده تماما در گروه سزارینها اورژانس از گروه سزارین الکتو بیشتر میباشد ولی در گروه پیامدهای مادری تنها تعدادی از عوارض در گروه اورژانس بیشتر می باشد وگروهی از عوارض نیز ارتباط معنی داری با نوع سزارین ندارند.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سزارین
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عابدی اصل, ژیلاUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
بوشهری, الهامUNSPECIFIED
Subjects: surgery gynecology and obstetrics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2813

Actions (login required)

View Item View Item