Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2779

[error in script] (2006) مقایسه اثر بخشی دینوپروستون واکسی توسین ‮‭high dose‬ جهت القای دردهای زایمانی در حاملگی ترم و پست ترم. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
853.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (225kB)

Abstract

عنوان:طرح مقایسه تاثیر دینوپروستون واژینال و اکسی توسین دوز بالا جهت القاء دردهای زایمانی در حاملگی ترم و پست ترم در بیمارستان دکتر علی شریعتی بندرعباس مقدمه:آمادگی یا مطلوب بودن سرویکس در القاء زایمان حائز اهمیت است و مشخصات فیزیکی سرویکس وسگمان تحتانی رحم بیشترین اهمیت می باشد.متاسفانه زنان در بسیاری از موارد دارای اندیکاسیون ختم حاملگی در حضور سرویکس نامطلوب یا حتی قبل از شروع دردهای زایمان هستند لذا با استفاده از تکنیکهای آماده سازی قبل از تحریک انقباضات رحمی، سعی در افزایش ‮‭Bishop score‬ و افزایش میزان القاء موفق زایمان شده است.در این مطالعه با استفاده از دو روش دینوپروستون واژینال واکسی توسین دوز بالا سعی در بهبود ‮‭Bisoph score‬ در ‮‭۱۲‬ ساعت اول بستری بیماران و کوتاه تر کردن زمان بستری بیماران تا زایمان و کاهش مدت ‮‭Stage I‬ و بخصوص فاز نهفته زایمانی و کاهش میزان سزارین بدلیل عدم پیشرفت شده است. موارد و روش کار:مطالعه روی ‮‭۱۲۰‬ خانم باردار و ترم و پست ترم که با اندیکاسیون ختم حاملگی شامل پره‌اکلامپسی، اولیگوهیدرآمینوس، دیابت، پست ترم، محدودیت رشد جنین، کاهش حرکات جنین و...در بخش لیبر بیمارستان دکتر علی شریعتی بستری شدند، انجام گردید.خانهای باردار به دو گروه ‮‭۶۰‬ نفری تقسیم شدند در گروه اول قرص واژینال دینوپروستون ‮‭mg‬ ‮‭9‬ (‮‭۳‬ قرص) در فورنیکس خلفی گذاشته شد و در گروه دوم اکسی توسین با دوز بالا ‮‭mu/ min(‬ ‮‭6‬) شروع شد.سپس تاثیر این دو دارو بر تغییرات ‮‭Bishop score‬ بعد از دوازده ساعت اول و مدت زمان لازم تا زایمان و همچنین مقایسه تاثیر این دو دارو بر روی زایمان واژینال و سزارین، آپگار دقیقه و پنجم نوزادان و مدت بستری در بیمارستان و عوارض مادری و هزینه مقایسه گردید.نتایج حاصله پس از جمع آوری و کدگذاری با استفاده از نرم افزار آماری ‮‭Mini-TAB‬ و با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل مطالعات کارآزمایی بالینی مثل ‮‭X2,T-test‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.ضریب همبستگی بین مراحل مختلف زایمانی و سایر متغیرها محاسبه گردید.‮‭Significant )P>0.05(‬ بوده است.یافته‌ها:در این مطالعه دینوپروستون واژینال در مقایسه با اکسی توسین با دوز بالا بصورت ‮‭Significant‬ موجب تغییرات ‮‭Bishop Score‬ بعد از ‮‭۱۲‬ ساعت اول اینداکشن نشده است. ‮‭.)P=0.58(‬مدت زمانی ‮‭Stage I‬ تا فاز فعال در گروه دینوپروستون کوتاه‌تراز گروه اکسی توسین بوده که تفاوت معنی دار بود.‮‭P=0.048(‬) ولی از فاز فعال تا ‮‭Full‬ شدن و مدت زمان ‮‭Stage II‬ در مقایسه آماری تفاوت معنی‌دار نداشته است.همچنین تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه در ارتباط با مدت بستری وجود نداشت ولی از نظر هزینه بستری در بیمارستان تفاوت معنی‌دار بوده است.‮‭P=0.023(‬) از نظر نوع زایمان - پیامدهای مادری و نوزادی تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد. نتیجه گیری:با توجه به یافته‌های حاصل از این مطالعه دینوپروستون واژینال نسبت به اکسی توسین دوز بالا در تغییرات ‮‭Bishop score‬ و کوتاه‌تر کردن مدت بستری در حضور ‮‭unripe cervix‬ موثر نبوده است.ولی می توان نتیجه گرفت، استفاده از ‮‭PG‬ در صورت وجود سرویکس نامناسب در القاء زایمان ترم حداقل اثری مشابه انفوزیون اکسی توسین که دقت خاصی را می‌طلبد، دارد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: دردهای زایمانی -حاملگی ترم-پست ترم
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رجایی, مینوUNSPECIFIED
عابدی‌اصل, ژیلاUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2779

Actions (login required)

View Item View Item