Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2738

[error in script] (2016) بررسی و تعیین میزان نرمال آنالیز بولتون قدامی در جوانان ‮‭12-18‬ ساله ی شهر بندرعباس در سال ‮‭1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1375.jpg

Download (250kB) | Preview

Abstract

آنالیز بولتون یکی از پرکاربردترین آنالیزها جهت بررسی وجود دیسکرپانسی دندانی می باشد که بولتون آن را با بررسی بر روی ‮‭55‬ فرد قفقازی با اکلوژن ایده آل به دست آورد. هدف از این مطالعه تعیین میزان نرمال آنالیز قدامی بر حسب جنس در جمعیت ‮‭12 - 18‬ ساله ی شهر بندرعباس می باشد. همچنی پهنای مزیودیستالی دندان ها را بر حسب جنس به دست خواهیم آورد. مواد و روش ها: این مطالعه ی مشاهده ای - مقطعی بر روی کست ‮‭52‬ دانش آموز ‮‭35(‬ پسر دبیرستان نمونه جامعه الصادق و ‮‭17‬ دختر مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی بندرعباس) با نمونه گیری در دسترس انجام شد. تمامی افراد دارای اکلوژن نرمال کلاس ‮‭I‬ انگل، بدون وجود پوسیدگی یا ترمیم پروگزیمالی، بدون نقص مادرزادی و یا سابقه درمان ارتودنسی بودند.بزرگترین عرض مزیودیستالی دندان ها از مولر اول یک سمت تا سمت دیگر با کولیس دیجیتال با دقت ‮‭0/01‬ اندازه گیری شد و سپس داده ها توسط نرم افزار ‮‭SPSS19‬ و تست های آماری ‮‭Pearson correlation‬ و ‮‭independent t-test‬ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج:میزان نسبت قدامی‮‭74/32-+3/07‬ در جمعیت مورد مطالعه به دست آمد که اختلاف معنی داری با نتایج بولتون ‮‭Ant ratio=77/2-+1/65(‬) داشتند. ‮‭p>0.05(‬) همچنین سایز دندان های لترال بالا و پایین و کانین بالا و مولر اول پایین تفاوت معناداری را میان زن و مرد نشان دادند. ‮‭p>0.05(‬) نتیجه گیری: میزان نسبت قدامی در جمعیت مورد مطالعه کمتر از میزان نرمال بولتون میباشد که تفاوت معناداری را با نسبت بولتون نشان می دهند و بیان میدارد این نسبت در جمعیت شهر بندرعاس کاربرد ندارد.همچنین میان نسبت قدامی در مرد و زن تفاوتی دیده نشد. کلیدواژه ها: آنالیز بولتون; دیسکرپانسی دندانی; نسبت قدامی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: نالیز بولتون; دیسکرپانسی دندانی; نسبت قدامی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ناصری, محمدمهدیUNSPECIFIED
Subjects: medical Dental
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral Medicine
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2738

Actions (login required)

View Item View Item