Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2735

[error in script] (2006) میزان شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف در باکتری‌های جداشده از نمونه‌های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
850.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (180kB)

Abstract

مقاومت باکتریهای بیماریزا به آنتی بیوتیکها یک مشکل جهانی است و بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف ‮‭ESBLS(‬) هنوز هم عامل اصلی مقاومت به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام می‌باشد. ‮‭ESBL‬ها آنزیمهایی هستند که توسط پلاسمیدها کد می‌شوند و قادر به هیدرولیز پنی‌سیلین‌ها، سفالوسپورینهای وسیع‌الطیف و منو باکتامها هستند و در نتیجه امر درمان را پیچیده می‌نماید.هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع این آنزیمها در باکتریهای جدا شده از نمونه‌های کلنیکی و تعیین فراوانی باکتریهای مولد ‮‭ESBL‬ بر حسب سن و جنس و نوع نمونه کلینیکی تعیین آنتی بیوتیکهای موثر و بی اثر بر هر یک از باکتریها می‌باشد.روش:در این مطالعه توصیفی - مقطعی از آذر ‮‭۸۴‬ تا خرداد ‮‭۸۵‬ تعداد ‮‭۱۰۰‬ نمونه کلینیکی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مورد مطالعه قرار گرفت .باکتریهای مربوط به نمونه‌های کلینیکی بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستان و مراجعین سرپائی که شامل زخم، ادرار، آبسه، خلط، خون، تراکئه‌آبود و سپس در آزمایشگاه میکروب شناسی کشت داده شدند و ایزوله‌های بیماریزا جدا گردید و سپس با کمک تست های اختصاصی و بیوشیمیایی شناسایی گردیدند.تست آنتی بیوگرام و تولید ‮‭ESBL‬ به ترتیب با استفاده از روش انتشار دیسک درآگارو ‮‭Doubl Disk Diffusion‬ انجام شد.از شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی برای گزارش نتایج استفاده گردید، از تست‌های آماری ‮‭X2‬ (کااسکوار) برای تعیین اختلاف تولید ‮‭ESBL‬ در انواع باکتریها استفاده گردید و ‮‭P>0.05‬ معنی‌دار تلقی گردید.نتایج:تولید ‮‭ESBL‬ در ‮‭۶۴‬ درصد ایزوله‌ها مشاهده شد. بیشترین مورد بترتیب مربوط به کلبسیلا ‮‭۸۱/۸‬ درصد و ایکلای ‮‭۶۸/۱‬ درصد بود.در میان نمونه‌های مختلف کلنیکی، بیشترین میزان باکتریهای مولد ‮‭ESBL‬ از ادرار (‮‭۶۸/۸‬ درصد) بدست آمدند و ایکلای ارگانیزم غالب بود (‮‭۳۴/۱‬ درصد). بیشترین باکتریها به مربوط به بخش ‮‭OPD‬ و داخلی بودند. ایمی پنم موثرترین دارو برای تمام باکتریها بود.حساسیت استافیلوککوس آرئوس به جنتامایسین و کلیندامایسین بترتیب ‮‭۶۸/۲‬ درصد، و ‮‭۶۰‬ درصد و میزان مقاومت آن به ونگومایسین و اگزاسیلین بترتیب ‮‭۷۲/۴‬ درصد و ‮‭۶۲/۱‬ درصد بود.باسیلهای گرم منفی بیشتر به مروپنم، آزلوسیلین و تیکارسیلین مقاوم بودند. نتیجه:با توجه به افزایش مشکل عفونت با باکتریهای مولد ‮‭ESBL‬ که اکثرا به بسیاری از آنتی بیوتبکهای دیگر نیز مقاوم هستند. آگاهی از اهمیت کلنیکی این آنزیمها و بکار گرفتن راهکارهایی جهت کنترل و مقابله با آنها ضروری بنظر می‌رسد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بتالاکتامازها،باکتری‌ها،نمونه‌های کلینیکی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
جوادپور, صدیقهUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
حامدی, یعقوبUNSPECIFIED
Subjects: medical microbiology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Microbiology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2735

Actions (login required)

View Item View Item