Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2731

[error in script] (2006) بررسی موارد اقدام به خودکشی در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از فروردین ‮‭۱۳۸۴‬ لغایت فروردین ‮‭۱۳۸۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
846.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (176kB)

Abstract

از آنجا که پاره‌ای از گزارش‌ها حاکی از رقم بالای خودکشی و اقدام به آن در استان هرمزگان میباشد .پژوهش حاضر به منظور بررسی موارد اقدام به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از فروردین ‮‭۱۳۸۴‬ به مدت یکسال طرح ریزی گردیده است.روش کار:در این مطالعه توصیفی - مقطعی که از فروردین ‮‭۱۳۸۴‬ تا فروردین ماه ‮‭۱۳۸۵‬ در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید محمدی انجام گرفت بیمارانی که بعلت اقدام به خودکشی مراجعه نموده بودند به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.اطلاعات بیماران به روش مصاحبه و پر کردن پرسشنامه توسط خود بیمار یا همراهان وی جمع‌آوری شد.سپس داده‌های بدست آمده با استفاده از روشهای آماری میانگین، فراوانی، درصد، انحراف معیار، ‮‭t-test‬ و ‮‭chi-square‬، توسط نرم افزار آماری ‮‭SPSS 11‬ و با احتمال خطای ‮‭۵‬ درصد مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها:از ‮‭۲۴۰‬ بیمار مورد بررسی ‮‭۱۵۸‬ نفر (‮‭۶۵/۸‬ درصد) زن و ‮‭۸۱‬ نفر (‮‭۳۳/۸‬ درصد) مرد بودند. میانگین سنی در زنان و مردان تقریبا مساوی بود (حدودا ‮‭۲۳‬ سال)کمترین سن ‮‭۱۰‬ سال و بیشترین سن ‮‭۷۰‬ سال بود. در این مطالعه گروه سنی ‮‭۱۵-۲۰‬ سال بالاترین میزان موارد اقدام به خودکشی را دارا بودند (‮‭۳۹/۶‬ درصد). همچنین گروه سنی بالای ‮‭۳۰‬ سال بیشترین میزان خودکشی موفق را داشتند (‮‭۱۹‬ درصد).مشکلات خانوادگی و مشکلات عاطفی دو عامل اصلی اقدام به خودکشی بودند. بیشترین روش اقدام به خودکشی استفاده از دارو (‮‭۶۷/۹‬ درصد)، سم (‮‭۱۶/۳‬ درصد) و خودسوزی (‮‭۸/۳‬ درصد) بود که خودسوزی بالاترین میزان کشندگی را داشت (‮‭۶۰‬ درصد). در این مطالعه بین میزان خودکشی موفق و گروه سنی بالای ‮‭۳۰‬ سال ارتباط معنی‌دار وجود داشت ‮‭)P=0/04(‬ .همچنین میزان خودکشی موفق بطور معنی دار با روش اقدام به خودکشی مرتبط بود.‮‭.)P=0/001(‬بحث:با توجه به نتایج پژوهش حاضر، تعداد اقدام کنندگان به خودکشی در استان هرمزگان در مقایسه با تحقیقات انجام شده در سایر استانها بالا به نظر میرسد که تحقیقات تکمیلی و همچنین اجرای برنامه گسترده جهت کاهش موارد اقدام به خود کشی پیشنهاد میشود.کلمات کلیدی:اقدام به خودکشی، بندرعباس

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کلمات کلیدی:اقدام به خودکشی، بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شریفی, مهردادUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2731

Actions (login required)

View Item View Item