Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2726

[error in script] (2006) بررسی اثر دکستروز خوراکی در کاهش درد نوزادان ترم در بیمارستان شریعتی در سال ‮‭۱۳۸۴‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img]
Preview
Image
842.jpg

Download (208kB) | Preview

Abstract

هدف: مراقبتهای عادی از نوزادان شامل تزریقاتی از قبیل ویتامین ‮‭K‬، واکسیناسیون و نیز مواردی از نمونه‌گیری خون برای اقدامات تشخیصی مثل اندازه‌گیری بیلی روبین است که البته انجام این قبیل امور، خصوصا" اقدامات تشخیصی و درمانی در نوزادان بیمار و نوزادان نارس بیشتر است. لذا لازم است راهی ساده و موثر برای کاهش درد نوزادان یافت شود. درپژوهشهای اخیر نشان داده شده است که محلولهای قندی خوراکی از قبیل سوکروز و گلوگز می‌توانند درد نوزادان را کاهش دهند. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر سه روش استفاده از محلول دکستروز، آب مقطر و عدم مداخله در کاهش درد ناشی از تزریقات در نوزادان صورت پذیرفت. روش کار: طی یک مطالعه مداخله‌ای شاهددار تصادفی شده دو سوکور در زمستان ‮‭۱۳۸۴‬ در بیمارستان شریعتی بندرعباس انجام شد، سه گروه ‮‭۲۵‬ نفری از نوزادان سالم که همگی بروش زایمان طبیعی متولد شده‌اند در هنگام تزریق واکسن هپاتیت ‮‭B‬ بدو تولد از نظر مدت زمان گریه، افزایش ضربان قلب و میزان درد نسبت به درد ناشی از تزریق عضلانی مورد مشاهده قرار گرفتند. این نوزادان به طور تصادفی به یکی از سه گروه دکستروز ‮‭۵۰‬درصد خوراکی (‮‭۲‬ میلی لیتر) آب استریل خوراکی (‮‭۲‬ میلی لیتر) و عدم مداخله وارد شدند. تزریق واکسن دو دقیقه پس از مداخله (آب یا دکستروز) انجام شد. صدا و تصویر نوزاد از نظر مدت زمان گریه و بررسی میزان درد ضبط شد. ضربان قلب نوزاد قبل از تزریق و در دقایق یک و سه پس از تزریق اندازه‌گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار‮‭SPSS10‬ از تستهای آماری آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تکمیلی ‮‭Tukey‬ استفاده گردید. نتایج بین گروهها از نظر سن، جنس، جنس، وزن و ضربان قلب قبل از آزمون و نمره آپگار تفاوت معنی داری وجود نداشت ‮‭P<0.05(‬) میانگین مدت زمان گریه در گروه دکستروز کمتر از دو گروه آب مقطر و عدم مداخله بود‮‭P-Value=0.001(‬) میانگین میزان درد در گروه دکستروز نسبت به دو گروه دیگر کمتر بود. ‮‭P-Value=0.001(‬) بدین معنی که میانگین عدد ‮‭Infant Pain ScaleNeonatal( NIPS‬) گروه دکستروز از گروه آب مقطر و عدم مداخله کمتر بود. ولی بین گروه آب مقطر و عدم مداخله تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین تفاوت معنی‌داری در هیچکدام از گروهها از نظر افزایش ضربان قلب قبل و پس از آزمون وجود نداشت. بحث و نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر تفاوت معنی‌داری در استفاده از دکستروز ‮‭۵۰‬درصد در کاهش میزان درد و مدت زنان گریه نوزادان هنگام انجام واکسن نسبت به استفاده آب استریل یا عدم مداخله مشاهده میشود. در نتیجه می‌توان قبل از اقدامات درمانی یا تشخیصی دردناک از قبیل رگ گیری یا تزریق واکسن از محلول خوراکی دکستروز ‮‭۵۰‬درصد جهت کاهش درد نوزادان استفاده کرد که هم میزان درد بر اساس ‮‭NIPS‬ و هم طول مدت گریه نوزاد استفاده کرد می‌دهد. توصیه می‌گردد مطالعات دیگری در مورد استفاده از مواد بی ضرر مشابه در جهت کاهش دردهای شدیدتر نوزادان از قبیل ختنه نوزادان پسر صورت پذیرد.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: دکستروز خوراکی،کاهش درد،نوزادان ترم
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رجایی, شاهرخUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
ماهوری, خاطرهUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2726

Actions (login required)

View Item View Item